Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Folkehelse er også et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at folkehelsen ivaretas i planer

Fylkesmannen skal medvirke til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Det brede folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

Folkehelse i Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommunen er pådriver for folkehelsearbeidet i fylket, bl.a. gjennom partnerskap med kommunene, samarbeid med Fylkesmannen, næringsliv, frivillige organisasjoner, arbeidslivets organisasjoner og høyskole- og forskningsmiljøer. https://www.ffk.no/folkehelse/

 


05.02.2013

Lovgrunnlaget

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012, og forskrift om oversikt over folkehelsen trådte i kraft 1. juli 2012. I tillegg finnes en rekke forskrifter og retningslinjer som er relevante i folkehelsearbeidet.


05.02.2013

Helse i plan

I ny folkehelselov er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven.Kontaktpersoner