Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


12.09.2018

Inspirasjons- og veiledningsseminar

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal holde seminar, i
samarbeid med USHT Karasjok, i Karasjok den 1. november.  Seminaret er om etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med utviklingshemning og demens. Seminaret retter seg mot helsepersonell og ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Påmeldingsfrist er 1.oktober 2018. Du finner mer informasjon og påmelding i dokumentet i høyremenyen.


05.02.2018

Lønnstilskudd til anvansert klinisk sykepleie i kommunene

Helsedirektoratet vil gjøre kjent ny søknadsfrist 1. mai 2018 for lønsstilskudd til kommuner og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester med kommunal avtale.  Formålet med tilskuddssordninga er å støtte kompetansebygging i kommunene ved å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. Målet er å ivareta behandling og rehabilitering hos innbyggere med behov for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

 


05.02.2018

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å tilby utdanning i ledelse og endrings- og innovasjonsledelse for helse- og omsorgstjenestene i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskommunene. Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan gjennomføres som selvstendig modul eller som del av et samla mastergradstudium. Fra høsten 2018 blir det gitt tilbud om opptak til fire nye klassar med til sammen 216 nye studentar. En klasse vil være lokalisert i Trondheim, mens de tre andre klassene er i Oslo. Du finner brosjyre til utdanningen i høyremenyen.

 

 


08.11.2017

Endring i helse- og omsorgstjenesteloven fra 1.oktober 2017

Fra 1.oktober trådte det i kraft endringer i helse- og omsorgstjenstenlovens § 3-2 og § 3-6.
Kommunenes ansvar overfor pårørende er presisert i ny § 3-6. Omsorgslønn heter nå omsorgsstønad. Du kan lese hele endringsloven og Stortingets behandling av denne i menyen til høyre.


29.08.2017

Pårørendeveileder

Helsedirektoratet har lansert en veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.


30.03.2017

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

God saksbehandling er viktig for at alle som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester skal få riktige og gode tjenester. Nå har helsedirektoratet laget et nytt e-læringsverktøy for alle som jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester.


20.05.2016

Brukerne tilfreds med hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering har god effekt sammenlignet med ordinære hjemmetjenester.