Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


13.08.2018

Vi ønsker kandidater til Dronning Sonjas skolepris

Jobber din skole godt med likeverd og inkludering? Vi ønsker forslag til Dronning Sonjas skolepris 2018. Kanskje din skole får den i år? 


06.03.2018

Nettkurs om skolemiljø og krenkelser

Utdanningsdirektoratet starter opp en ekstra pulje med nettkurset om skolemiljø og krenkelser. Dette kan skoler søke på innen 20. mars 2018.


23.02.2018

Staten viderefører ordning: skoleeiere kan få refundert deler av reise- og oppholdsutgifter for lærere på videreutdanning

Skoleeiere i Finnmark som har lærere på videreutdanning innenfor ordningen "Kompetanse for kvalitet", kan også for skoleåret 2018-19 få delvis refundert reise- og oppholdsutgifter for deltakerne. 


13.02.2018

Informasjon om skolemiljø på ulike språk

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø.Udir har oversatt informasjonen om skolemiljø til andre språk. Nå er informasjonen på 14 språk.


13.02.2018

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris

Tar skolen elevene med på råd? Føler barna seg trygge på skolen sin? Samarbeider skolen godt med barnas foreldre? Da kan skolen deres være en verdig kandidat til Dronning Sonjas Skolepris 2018!


09.11.2017

Finnmark gjør det bedre på nasjonale prøver

Elevenes prestasjoner i de fleste fylkene endrer seg marginalt fra 2016 til 2017. Det gledelige unntaket er Finnmark.


21.09.2017

Nye 9A - aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø: Streaming av forelesning

Mandag 2. oktober vil det bli mulig å følge en forelesning om nye kap. 9A i opplæringsloven mellom kl. 9 og 11. Lenken finner du nederst i artikkelen.


28.06.2017

Dispensasjon for vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra vurdering i fremmedspråk hvis individuell tilrettelegging ikke er mulig. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.


12.05.2017

Kombinasjonsklasser - mer grunnskoleopplæring til ungdom

Kommuner og fylkeskommuner kan etter en lovendring per 01.08.2016 tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som har behov for mer grunnskoleopplæring. Friskoler omfattes ikke av lovendringen.


13.06.2016

Nullmobbing.no

På det nye nettstedet finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing, og om sine rettigheter.


Flere nyheter