Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


11.07.2018

Er du barnehageansatt og kommet inn på studier?

For studieåret 2018/2019 kan barnehageeiere søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som skal ta utdanning. Søknadsfrist 1. september 2018.


18.06.2018

Nytt til barnehagestart høsten 2018

Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO er noe av det som er nytt til barnehagestart i 2018.


18.06.2018

Ny bemannings- og pedagognorm i barnehagene

Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm i barnehagene fra 1. august 2018. Fra samme dato er pedagognormen skjerpet med færre barn per pedagog.


01.03.2018

Alle skal ha en rammeplan - bestill hvis dere mangler

Alle ansatte i barnehagene skal ha sin egen rammeplan for barnehagen. Mangler dere rammeplaner i deres barnehage, kan dere bestille flere. 


14.02.2018

Bruk webinar for å øke kompetansen i barnehagen

Med webinarene kan alle ansatte i barnehagen reflektere over utvalgte temaer. Webinarene legges ut som opptak slik at de kan sees når det passer. Dere kan bruke dem på avdelingsmøte, personalmøter eller alene. Webinarene skal fungere som støtte til implementering av den nye rammeplanen.


13.02.2018

Søk tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage kan søke Fylkesmannen i Finnmark om tilskudd. Målsettingen med tilskuddet er å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.


04.01.2017

Tilskudd til minoritetsspråklige barn i barnehage

Tilskuddordningen til minoritetsspråklige barn i barnehage er endret i 2017.


10.01.2014

Vennskap - en ring av gull

I Maurtua barnehage skal alle barn få oppleve og erfare vennskap!