Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


08.01.2018

Vergens regnskap for 2017

Brev vedrørende innsending av vergens regnskap for 2017 blir sendt ut i løpet av en måned. Før du får det i postkassen, kan du lese det her og samtidig sette deg inn i hvordan regnskapet kan leveres elektronisk.


08.01.2018

Personlige skatteytere kan nå bruke DFØ-app

Personlige skatteytere kan nå laste ned og bruke DFØ-app for å sende inn krav i selvbetjeningsportalen.


15.03.2017

Lengere saksbehandlingstid for vergemålsaker

Fra vi mottar din søknad til vi fatter vedtak, må du forvente saksbehandlingstid på


05.01.2017

Nå kan verger levere regnskapene digitalt

Mens verger med regnskapsplikt i vergemålsoppdrag frem til nå har vært nødt til å sende inn vergeregnskap på papirløsning til fylkesmannen, kan de i stedet fra nå av sende dette inn digitalt via nettsiden www.altinn.no.


03.11.2016

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger

I forbindelse med ikrafttredelse av nye regler i utlendingsforskriften om godtgjøring og utgiftsdekning til representanter, finner du her en oversikt over gammel og ny sats, samt søknadsskjemaer tilpasset representantoppdraget. Vi benytter samtidig anledningen til å minne om rutinene for utbetaling av vergegodtgjøring. 


05.10.2016

Legalfullmakt

Gir deg rett til å hjelpe en nær slektning med dagligdagse økonomiske gjøremål


05.10.2016

Vergesamling for nye faste verger

Fylkesmannen skal sørge for at de oppnevnte vergene i vergemålsdistriktet får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Vergene skal få opplæring ved oppnevningen, og de skal få opplæring også senere dersom det er behov for det. Opplæringen skal tilpasses vergeoppdragets innhold og omfang.


16.08.2016

Bestem selv over din fremtid!

Opprett fremtidsfullmakt


18.03.2016

Behov for representanter for enslige mindreårige på Kongsberg og Hemsedal

De har kommet alene til Norge, og trenger noen til å snakke sin sak.


11.02.2016

Difi rydder i Kontaktregisteret

Difi rydder i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette kan få utilsiktet konsekvens for verger.


Flere nyheter