Tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar. 

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar.  

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Du finner søknadsskjema og regelverk for ordningen under Landbruksdirektoratet. Søknadsskjemaet kan fylles ut elektronisk, men du må skrive det ut for underskrift.

Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. I tilfeller der et tiltak vil strekke seg over to eller flere kommuner, sendes søknaden til den kommunen som er mest berørt av tiltaket, med kopi til øvrige kommuner.

Kommunen vurderer og uttaler seg om søknaden. Deretter sendes den til Fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden.

Søknadsfrist:
15.02.2018 23:00:00
Målgruppe:
Beite- og sankelag, grunneierlag, foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Se målgruppe

Kontaktpersoner