Tilskudd til svømming i barnehage - 2018

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter.  Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann. Fylkesmannen i Buskerud har kr 3 844 800,- til disposisjon.

Målet med tilskuddet
Målet med tilskuddet er at barn i førskolealder får tilstrekkelig svømmeopplæring slik at deres svømmeferdigheter bedres og de blir trygge i vann.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddsmottakerne må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen. 

Målgruppe
Målgruppen er barnehagebarn i alderen 4 - 6 år bosatt i Buskerud

 Tildelingskriterier

  • Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner,prioriteres. Kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud. Barnehager    og frivillige organisasjoner kan velge å sende søknad direkte til Fylkesmannen.
  • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.
  • Det kan søkes om midler på inntil kr 1 800,- per barn. Tilskuddsmottakerne dekke øvrige kostnader selv.
  • I søknaden må det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå. Det må også være med en beskrivelse av selve opplegget.
  • I søknaden må det fremgå fordeling av kommunale og private barnehager.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

 Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottakerne skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen. Kommuner må oppgi fordeling av barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fylkesmennene lager en summert oversikt for sitt fylke, og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet. Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Søknadsfrist:
18.05.2018 23:00:00
Målgruppe:
Målgruppen er barnehagebarn i alderen 4 - 6 år bosatt i Buskerud
Ansvarlig:
Rune Follestad
Hvem kan søke:
kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner