Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene 2018

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering.

Hovedmål:

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering. Det er et mål at kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene.

Styrking i tråd med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019» (regjeringen.no) og i samsvar med krav og anbefalinger i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator». Innen utgangen av tilskuddsåret skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Delmål:

  • Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.
  • Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
  • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.
  • Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen
  • Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.
Søknadsfrist:
01.04.2018 00:00:00
Målgruppe:
Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud/Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31.03.2019 00:00:00

Kontaktpersoner