Omsorg 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020. Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av anbefalingene på det velferdsteknologiske området, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets rapport om velferdsteknologi (IS-2225), anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (IS-2534), første gevinstrealiseringsrapport (IS-2416) og den den andre gevinstrealiseringsrapporten (IS-2557).

Prosjekter som i 2017 ble innvilget tilskudd til implementering av velferdsteknologi i tråd med dette tilskuddsregelverket og deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram vil bli prioritert.

Søknadsbehandling:

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Søker vil motta skriftlig svar på søknaden fra Fylkesmannen

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Tilskuddet lyses ut på Helsedirektoratet og Fylkesmannens nettsider. Kommunene sender søknaden til Helsedirektoratet via Altinn og søknaden vil vurderes i samarbeid mellom Fylkesmannen og Helsedirektoratet.

Forventet ferdigbehandling av søknader uke 12/13 

Særskilt om rapportering av øremerket tilskudd til spredning av trygghetsskapende teknologier: Nytt fra 2017 er at rapportering på det øremerkede tilskuddet til spredning av trygghetsskapende teknologier rapporteres i samme rapporteringsskjema som kompetanse- og innovasjonstilskuddet for øvrig. Kriteriene for måloppnåelse som de aktuelle kommunene skal rapportere på til fylkesmannen, er lagt inn i rapporteringsskjemaet for Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Kommunene skal beskrive framdrift og innhold i pågående prosjekter mv. i egen rubrikk i rapporteringsskjema eller som eget vedlegg til skjema.

For mer informasjon se link til høyre.

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:59:00
Målgruppe:
Primær målgruppe er kommuner. Sekundær målgruppe er mottakere av helse og omsorgstjenester
Ansvarlig:
Fylkesmannen i samarbeide med Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.03.2018 23:59:00

Dokumenter