Kommunalt rusarbeid

Fylkesmannen forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Søknad for 2018 sendes Fylkesmannen i Buskerud. For å skrive en god søknad eller rapportering, er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Lenke til informasjon, søknadsskjema og regelverk for ordningen finner du her 

Bakgrunn

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Tilskuddsordning fikk i fjor ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Dette innebærer en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløp og med et samtidig krav om forankring av tiltak/stillinger i kommunale planverk og budsjetter. Denne tidsbegrensningen og reduksjonen kompenseres av opptrappingsmidler i rammetilskuddet til kommunene under planperioden.

Tilskuddsordningen spisses mot en ønsket utvikling, jf. primærhelsemeldingens teambaserte tenkning og styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020) med vekt på blant annet økt brukerinnflytelse i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Ordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler. Tilskuddsordningen må også ses i sammenheng med Bolig for velferd - Nasjonal boligsosial strategi 2014-2020 og videreføring av bevilgning til Nasjonal overdosestrategi (2014-2017).

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud/Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Buskerud
Rapporteringsfrist:
15.02.2019 00:00:00

Kontaktpersoner