Tilskuddskalender

Oversikt over tilskuddsordninger som Fylkesmannen administrerer.

 

Her finner du tidligere tilskuddsoversikt

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov 2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
15. okt 15. okt Invitasjon til å søke kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 -18 år Kommuner i Bukserud
08. okt 08. okt Tilretteleggingsmidler 2018/2019 Kommuner i Buskerud
15. sep 15. sep 2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
18. mai 18. mai Tilskudd til svømming i barnehage - 2018 Målgruppen er barnehagebarn i alderen 4 - 6 år bosatt i Buskerud
01. apr 01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 Ledere, ansatte og personer som jobber i helse- og omsorgssektoren, inklusive psykisk helse og rustjenester
01. apr 01. apr Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene 2018 Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
20. mar 20. mar Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte. Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar 01. mar Omsorg 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger Primær målgruppe er kommuner. Sekundær målgruppe er mottakere av helse og omsorgstjenester
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten
01. mar 01. mar Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. mar 01. mar Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Personer med økt risiko for- eller som har utviklet sammensatte helsplager eller kronsik sykdom, og personer som trenger hjelp til endring av levevaner og/eller mestring av sykdom og plager
15. feb 15. feb Tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018 Beite- og sankelag, grunneierlag, foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid
01. feb 01. feb Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom 2018 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
01. feb 01. feb Kunngjøring 2018: Tilskudd til boligsosialt arbeid Styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløses og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
01. feb 01. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
15. jan 15. jan Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2018 Målgruppen for tilskudd etter denne forskrift er foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov 2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid
15. okt 15. okt Invitasjon til å søke kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 -18 år
08. okt 08. okt Tilretteleggingsmidler 2018/2019
15. sep 15. sep 2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
18. mai 18. mai Tilskudd til svømming i barnehage - 2018
01. apr 01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018
01. apr 01. apr Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene 2018
20. mar 20. mar Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
01. mar 01. mar Omsorg 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Kommunalt rusarbeid
01. mar 01. mar Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
15. feb 15. feb Tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018
01. feb 01. feb Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom 2018
01. feb 01. feb Kunngjøring 2018: Tilskudd til boligsosialt arbeid
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
01. feb 01. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
15. jan 15. jan Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2018