Tilskuddskalender

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.05.31 31.05.18 Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
2018.05.18 18.05.18 Tilskudd til svømming i barnehage - 2018 Målgruppen er barnehagebarn i alderen 4 - 6 år bosatt i Buskerud
2018.04.01 01.04.18 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 Ledere, ansatte og personer som jobber i helse- og omsorgssektoren, inklusive psykisk helse og rustjenester
2018.04.01 01.04.18 Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene 2018 Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
2018.03.20 20.03.18 Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte. Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
2018.03.01 01.03.18 Omsorg 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger Primær målgruppe er kommuner. Sekundær målgruppe er mottakere av helse og omsorgstjenester
2018.03.01 01.03.18 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten
2018.03.01 01.03.18 Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
2018.03.01 01.03.18 Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Personer med økt risiko for- eller som har utviklet sammensatte helsplager eller kronsik sykdom, og personer som trenger hjelp til endring av levevaner og/eller mestring av sykdom og plager
2018.02.15 15.02.18 Tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018 Beite- og sankelag, grunneierlag, foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid
2018.02.01 01.02.18 Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom 2018 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
2018.02.01 01.02.18 Kunngjøring 2018: Tilskudd til boligsosialt arbeid Styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløses og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
2018.02.01 01.02.18 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring
2018.01.15 15.01.18 Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2018 Målgruppen for tilskudd etter denne forskrift er foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd
Søknadsfrist Tittel
2018.05.31 31.05.18 Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
2018.05.18 18.05.18 Tilskudd til svømming i barnehage - 2018
2018.04.01 01.04.18 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018
2018.04.01 01.04.18 Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene 2018
2018.03.20 20.03.18 Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
2018.03.01 01.03.18 Omsorg 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger
2018.03.01 01.03.18 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
2018.03.01 01.03.18 Kommunalt rusarbeid
2018.03.01 01.03.18 Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
2018.02.15 15.02.18 Tilskudd til tiltak i beiteområder i 2018
2018.02.01 01.02.18 Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom 2018
2018.02.01 01.02.18 Kunngjøring 2018: Tilskudd til boligsosialt arbeid
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
2018.02.01 01.02.18 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
2018.01.15 15.01.18 Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2018