Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer

Hovedprinsipper for krisehåndtering
I fredstid ligger det fire overordnede prinsipper til grunn for alt nasjonal sikkerhets- og beredskapsarbeid:

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser.
Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser.
Nærhetsprinsippet betyr at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulig nivå. Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomheter eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Med hovedprinsippene til grunn, vil det likevel kunne oppstå større kriser og katastrofer hvor det vil være flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen i fylket. En slik samordning gjelder den sivile krisehåndteringen på regionalt nivå, og mellom sivile og militære myndigheter. Formålet med samordning er å sikre optimale løsninger i samarbeid med berørte aktører, i samsvar med gitte instrukser, retningslinjer og lover. Fylkesberedskapsrådet (se fane på venstre side) er et relevant og viktig forum for eventuell opprettholdelse av kontakt mellom Fylkesmannen og berørte aktører.

Fylkesmannens ansvar for samordning av krisehåndteringen gjelder for uønskede hendelser i fred, krise, under væpnet konflikt og i krig.

Publisert: 13.08.2015


15.04.2016

Kommunekonferansen 2016 - Samfunnssikkerhet og beredskap

Torsdag 14. april var det samlet til kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Kongsberg. Deltakerne varierte fra rådmenn, kommunalsjefer, geodata-ansvarlige og beredskapskoordinatorer fra 17 av fylkets kommuner. Dagen bar preg av interessante problemstillinger og gode diskusjoner – med innlegg fra Fylkesmannen, Kartverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politiet. 


15.08.2014

Kommunekonferanse – Samfunnssikkerhet og beredskap

70 deltakere, i hovedsak fra våre kommuner, men også enkelte deltakere fra fylkesberedskapsrådet var torsdag 14. august samlet til kommunekonferanse – Samfunnssikkerhet og beredskap. Konferansen ble gjennomført på Kongsberg.Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.