Fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet (FBR) består av representanter for regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket. 

FBR fungerer som et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet innad i fylket. Her vil medlemmene drøfte relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål i arbeidet mot et felles risiko- og sårbarhetsbilde. I en eventuell krisesituasjon skal rådet bistå fylkesmannens samordning av krisehåndtering.

Medlemsetater/-organisasjoner/-virksomheter :

• Fylkesmannen i Buskerud
   - Fylkesmannen
   - Fylkesberedskapssjefen
   - Fylkeslegen
   - Avdelingsdirektør kommunal-, justis- og beredskapsavdeling
   - Avdelingsdirektør landbruks- og miljøvernavdelingen
   - Utdanningsdirektøren
   - Avdelingsdirektør administrasjonsstab
   - Kommunikasjonsrådgiveren
• Buskerud fylkeskommune
• KS – representant Buskerud
• Søndre Buskerud politidistrikt
• Nordre Buskerud politidistrikt
• Buskerud sivilforsvarsdistrikt
• Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03
• Mattilsynet Region Buskerud, Vestfold og Telemark
• NVE Region Sør
• Regiongeologen Buskerud, Vestfold og Telemark
• Nav Buskerud
• Statens vegvesen Region Sør
• Jernbaneverket Region Vest
• Kraftforsyningens distriktssjef for Buskerud
• Telenor
• Meteorologisk institutt
• Drammensregionens brannvesen IKS
• Vestviken 110-sentral IKS
• Vestre Viken HF Drammen sykehus
• Drammen havn
• Kvinners frivillige beredskap
• Norges Røde Kors avd. Buskerud
• Redningsselskapet
• NRK Østafjells
• Tunsberg bispedømme

Publisert: 13.08.2015