Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


12.07.2017

Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

{PagePropertyPlugin}

08.05.2014

Fare for vårflom!

I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i våre områder. Det er også relativt stor sannsynlighet for uvanlig høy vannstand i de sjøer på Østlandet som drenerer de mest snørike områdene.


30.04.2014

Fylkesberedskapsrådets møte april 2014

Hele 40 av Fylkesberedskapsrådets medlemmer deltok på møte 29. april 2014. Hovedtema for møte var Nasjonalt Risikobilde 2013.


11.04.2014

Kommuneundersøkelse samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig gjennomført en undersøkelse av samfunnssikkerhetsarbeidet i alle landets kommuner.


26.11.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Buskerud

Fylkesmannen har revidert Risiko- og sårbarhetsanalysen for Buskerud (FylkesROS).


26.11.2012

Kontakttelefon for informasjon om vær og vann

Her finner du vakttelefoner til Meteorologisk institutt og NVE flomvarsling. Ved spesielle klimaforhold og ekstremvær kan dette være nyttig kontaktinformasjon.