Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


09.06.2018

Anbefaler ikke grensejustering ved Sollihøgda

Fylkesmannen anbefaler ikke at det gjennomføres en grensejustering mellom Hole kommune og Bærum kommune for området Sollihøgda for å samle stedet i Bærum.


07.12.2017

Delvis oppheving av områderegulering i Nore og Uvdal

Fylkesmannen i Buskerud har fattet vedtak om delvis oppheving av områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde.


07.04.2017

Foredrag fra seminar i plan- og bygningsrett 2017

Fylkesmannen arrangerte tre seminar i plan- og bygningsrett for kommunene 3.-5 april. Deltakere på seminarene var politikere og ansatte i administrasjonene. Foredragene fra seminaret finner du nedenfor.


09.03.2017

Endret tolkning av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense.


08.02.2017

Sykehus på Brakerøya

Fylkesmannen har stadfestet reguleringsplanen for Vestre Viken sykehus på Brakerøya.


19.01.2017

Stor økning i klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2016

Fylkesmannen i Buskerud mottok 216 klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2016. Dette er en økning på 47 saker fra 2015 da vi mottok 169 klagesaker, og det meste vi har hatt siden 2007.


19.01.2017

Opphever reguleringsplan for Brønnøya

Fylkesmannen i Buskerud har opphevet reguleringsplan for Brønnøya i Asker.


14.12.2016

Ja til leilighetsbygget i Capjonsgate

Fylkesmannen stadfester Drammen kommunes vedtak om dispensasjon fra bestemmelser om høyde og plassering. Bygget med 26 leiligheter i Capjonsgate 2 er dermed godkjent.


18.11.2016

Fortsatt uklarheter i Capjonsgate

En liten del av det nye leilighetsbygget i Capjonsgate i Drammen er høyere enn det er gitt dispensasjon for. Fylkesmannen ber derfor kommunen rette opp uklarhetene før saken behandles hos Fylkesmannen.


23.09.2016

Nekter leiligheter i Bellevue på grunn av støy

Fylkesmannen har omgjort Asker kommunes dispensasjon fra støykrav. Det kan ikke lages leiligheter i gamle Bellevue hotell slik støynivåene ved fasadene er i dag.


Flere nyheter