Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer


07.09.2018

Innsigelse til etablering av handel utenfor Gol sentrum

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslag til ny kommunedelplan for Gol tettsted. Planen åpner opp for etablering av handelsvirksomhet som strider med nasjonale og regionale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.


13.06.2018

Flere Statlige innsigelser til områdeplan for Holmen

Drammen kommune har oversendt forslag til områderegulering for Holmen til offentlig ettersyn. Planen legger opp til en utfylling av nye områder for vidreutvikling på Holmen til et knutepunkt med tilknytning til havn, jernbane og veg. Det foreligger flere statlige innsigelser som må løses.

 


30.04.2018

Støtter Statens vegvesen i ny trasé ved Eggemoen

Fylkesmannen er enig med Statens vegvesen i valg av ny trasé over Eggemoen.


06.02.2018

Merknader og en innsigelse til Intercity-strekningen Drammen - Kobbervikdalen

Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse til reguleringsplan for Intercity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen bemerket mangler ved planforslaget. Dette er blant annet manglende bestemmelser som sikrer ivaretagelsen av støy og at plankartet og ROS-analysen må revideres. Bane NOR fremmer innsigelse til endringen av planbestemmelsene.


12.01.2018

Få innsigelser fra Fylkesmannen i 2017

Det ble fremmet 10 innsigelser til kommunenes planer i 2017.


07.11.2017

Grensejustering mellom Hole og Bærum

Fylkesmannen i Buskerud har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Hole kommune og Bærum kommune som omfatter området Sollihøgda.


17.10.2017

Rullering av Regional plan for Hardangervidda

Fylkestingene i Buskerud, Telemark og Hordaland har besluttet å rullere Regional plan for Hardangervidda.


16.10.2017

Regional plan for Norefjell og Reinsjøfell

Buskerud fylkeskommune har varslet oppstart av regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell med tilhørende forslag til planprogram. Hovedformålet med planarbeidet er å få vedtatt en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdet der villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser står sentralt.


13.09.2017

Rullering av plan for Hardangervidda

Planen for langsiktig arealforvaltning av Hardangervidda, som ble vedtatt i 2011, skal nå rulleres. Målet med planen er å gi villreinen gode levevilkår, og den skal legge til rette for lokal nærings- og bygdeutvikling og friluftsliv.


08.09.2017

Innsigelser og planfaglige råd til rullering av kommuneplan for Ringerike

Ringerike kommune har oversendt forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. I forbindelse med høring av planforslaget har det blitt fremmet flere innsiglser og planfaglige råd fra statlig hold.


Flere nyheter