Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


07.09.2018

Innsigelse til etablering av handel utenfor Gol sentrum

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslag til ny kommunedelplan for Gol tettsted. Planen åpner opp for etablering av handelsvirksomhet som strider med nasjonale og regionale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.


25.06.2018

Høringsuttalelse til reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen og Bane NOR har på vegne av Kommunal- og moderniserings-departementet lagt ut forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning på høring.


13.06.2018

Flere Statlige innsigelser til områdeplan for Holmen

Drammen kommune har oversendt forslag til områderegulering for Holmen til offentlig ettersyn. Planen legger opp til en utfylling av nye områder for vidreutvikling på Holmen til et knutepunkt med tilknytning til havn, jernbane og veg. Det foreligger flere statlige innsigelser som må løses.

 


30.04.2018

Støtter Statens vegvesen i ny trasé ved Eggemoen

Fylkesmannen er enig med Statens vegvesen i valg av ny trasé over Eggemoen.


13.04.2018

Resultater av innbyggerundersøkelse om grensejustering Sollihøgda

Holeværingene er delte i sitt syn på om Sollihøgda fortsatt bør ligge i Hole kommune. 42% av de spurte innbyggerne ønsker at Sollihøgda fortsatt skal være i kommunen,  mens 49 % svarer nei, viser en fersk innbyggerundersøkelse.


23.03.2018

Enige om forslag til ny bypakke

Ordførerne i Buskerudbyen er enige om å anbefale den mest innholdsrike tiltakspakken og et bomsystem hvor flere er med å betale.


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


06.02.2018

Merknader og en innsigelse til Intercity-strekningen Drammen - Kobbervikdalen

Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse til reguleringsplan for Intercity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen bemerket mangler ved planforslaget. Dette er blant annet manglende bestemmelser som sikrer ivaretagelsen av støy og at plankartet og ROS-analysen må revideres. Bane NOR fremmer innsigelse til endringen av planbestemmelsene.


25.01.2018

Klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2017

Fylkesmannen i Buskerud mottok 188 klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2017. Dette er en nedgang på 28 saker fra 2016 da vi mottok 216 klagesaker.


12.01.2018

Få innsigelser fra Fylkesmannen i 2017

Det ble fremmet 10 innsigelser til kommunenes planer i 2017.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel