Verneplaner

Vern med hjemmel i naturmangfoldloven brukes for de viktigste naturområdene våre. Et vern som nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde eller biotopvernområde skal sikre at naturverdiene tas vare på også for kommende generasjoner. I Buskerud jobber vi særlig med økt skogvern. Dette er et ledd i arbeidet med å stanse tapet av biologisk mangfold.

Landskapsbilde fra Skrim og Sauheradfjella naturreservat

 

Verneplan for Tyrifjorden

Våtmarksområdene i og rundt Tyrifjorden har store verneverdier. Verdiene er særlig knyttet til fugl, men også til planteliv og økosystem. Det er fra før opprettet fem mindre våtmarksreservater i Nordre Tyrifjorden. Disse er Ramsar-områder, noe som forteller at de har internasjonal verneverdi. Mer informasjon om Ramsar-konvensjonen finner du her. I tillegg er fuglelivet fredet i hele den sørvestlige delen av Tyrifjorden. For å fange opp helheten i våtmarkssystemet fikk Fylkesmannen i 2007 et oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning om å utarbeide forslag til utvidet vern. Fylkesmannens forslag til vern omfatter arealer i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier. Verneplanen ligger nå i Klima- og miljødepartementet, men den er ikke vedtatt ennå.

Fylkesmannens nettside for verneplan for Tyrifjorden finner du her.

Skogvern

I Buskerud er en rekke skogområder vernet gjennom egne verneplaner for edelløvskog, barskog, kalkfuruskog og verneplan for Oslomarka. En evalueringsrapport utgitt av Norsk institutt for naturforskning og Skogforsk i 2002 påpeker at det fortsatt er mangler ved eksisterende vern. Spesielt mangler det høyproduktive områder i lavlandet og store naturskog-områder. Myndighetene har derfor bestemt at skogvernet skal utvides, og at dette i hovedsak skal skje gjennom frivillig vern og vern av statseide arealer. I Buskerud har det kommet flere tilbud om frivillig vern av nye skogområder. Skrim og Sauheradfjella naturreservat ble vernet i 2008. Det er på 123 km2, og det er det største frivillig vern-området så langt.

Alle verneforslag blir sendt på høring og lagt på nettsiden under Høringer og under Nyheter Miljø og klima. Vernevedtak blir også kunngjort på hjemmesiden og i aktuelle aviser.

Kart over alle verneområder finner du på Naturbase her.

11.01.2018

Avholdt informasjonsmøte om verneprosess Ringeriksbanen/E16

Under det åpne møtet på Helgelandsmoen, tirsdag 9. januar 2018, orienterte Fylkesmannen om den igangsatte verneprosessen som følge av økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og ny E16 og svarte på spørsmål fra de ca 40 fremmøte.


14.12.2017

Nytt skogvern i Buskerud vedtatt

Vern av to nye og utvidelse av tre eksisterende naturrservater ble vedtatt i statsråd i dag. 


08.12.2017

Høring: Oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen / E16

Ringeriksbanen og E16 planlegges bygd gjennom et rikt kultur- og naturlandskap med blant annet naturreservater av internasjonal verdi (Ramsar-områder). Fylkesmannen har nå startet verneprosessen som skal kompensere for påvirkningene på naturverdiene som byggingen vil medføre. Nye områder skal vernes, som erstatning for naturverdiene som blir berørt av utbyggingen. Dette kalles økologisk kompensasjon. Omfanget av kompensasjonen, herunder hvor store arealer som skal vernes, er stadig under utredning. Men for ikke å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for samferdselsprosjektet må Fylkesmannen sette i gang prosessen nå.


21.06.2017

Fjellstulfjellet naturreservat utvidet

Fjellstulfjellet naturreservat i Kongsberg kommune i Buskerud og Notodden kommune i Telemark ble av Kongen i statsråd i dag vedtatt utvidet.


24.02.2016

Oppstart av verneplanarbeid for Raudtjernfjellet

Fylkesmannen melder oppstart av verneplanarbeid for Raudtjernfjellet på Meheia i Kongsberg kommune. Området ligger nord for E134 på grensa til Notodden, og det berører kun areal eid av Statskog SF.


21.12.2015

Kunngjøring av endret vernekart og verneforskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat

Miljødirektoratet har vedtatt endringer i vernekart og verneforskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i Ringerike og Hole kommuner.


16.10.2015

Høringsforslag for utvidet vern av Vikerfjell

Fylkesmannen sendte verneforslag for Vikerfjell på høring i mai 2015, og verneplanen ligger nå i Klima- og miljødepartementet. Nå sendes forslag om utvidelse av verneforslaget for Vikerfjell på offentlig høring. Frist for å komme med merknader til forslaget er 27. november 2015.


31.07.2015

Fylkesmannen anbefaler vern av åtte skogområder

Fylkesmannen anbefaler vern av syv nye skogreservater og utvidelse av ett eksisterende reservat. Tilråding etter høringen er nå sendt til Miljødirektoratet.


13.05.2015

Høring på verneforslag for ni skogområder

Fylkesmannen legger forslag om vern av ni skogområder på offentlig høring. Verneforslagene er på til sammen 94 015 dekar, med Vikerfjell i Ringerike som det absolutt største området.


23.03.2015

Vern av ni skogområder i Oslomarka

Kongen i statsråd har vedtatt å verne ni skogområder i Oslomarka som naturreservater. To av disse områdene ligger delvis i Buskerud.


Flere nyheter


Kontaktpersoner