Forvaltning

Fylkesmannens miljøvernavdeling er forvaltningsmyndighet for de fleste verneområdene i Buskerud. Det betyr at vi skal håndheve verneforskriften og sørge for at verneverdiene opprettholdes. Oppgavene omfatter saksbehandling etter verneforskriften, utarbeiding av forvaltningsplaner og planlegging av skjøtselstiltak. Det omfatter også praktisk forvaltning som informasjon, overvåking, registrering og gjennomføring av fysiske tiltak. Oppsyn med verneområder er også en del av forvaltningen, denne oppgaven har Statens naturoppsyn (SNO) ansvar for.

Saksbehandling etter verneforskriften 
Hvert verneområde har en egen verneforskrift, med bestemmelser for bruken av området. Verneforskrifter blir utarbeidet fra en felles mal, med tilpasninger til det enkelte vernområdet. Vernebestemmelsene regulerer eller forbyr inngrep og aktiviteter som kan være skadelige for verneverdiene i området. I arbeidet med verneplanen er det gjort avveininger mellom hensynet til vern og ønsker om bruk og tiltak i området, og forskriften lister også opp tiltak som er tillatt og hva forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til. Verneforskriftene for alle verneområder finnes på Lovdata 

Dersom du ønsker å foreta deg noe i et verneområde som er i strid med verneforskriften, må du søke om dispensasjon. Eksempler på tiltak man normalt må søke om dispensasjon for er motorferdsel, større arrangementer eller byggetiltak. En slik dispensasjonssøknad sendes til Fylkesmannen i god tid før tiltaket er tenkt gjennomført, minimum en måned.

En dispensasjonssøknad må inneholde en god beskrivelse av tiltaket, feks; hva søkes det om og hvorfor, hvordan er det tenkt gjennomført, tidsplan (når på året, hvor lenge), hvem skal gjøre tiltaket (søker selv eller andre), hvilket utstyr skal benyttes, hvor i verneområdet skal det skje, hvordan vil dette påvirke verneverdiene. Kart, tegninger og bilder må følge med søknaden.

Vedtak som er fattet etter verneforskriftene blir registrert i Miljøvedtaksregisteret som er et offentlig register. Du kan søke på vedtak i Miljøvedtaksregisteret her.

Dersom tiltaket krever dispensasjon fra andre lovverk, må søknad sendes flere steder.

Fylkesmannen følger også opp brudd på verneforskriften, gjennom anmeldelse av saker eller krav om gjenoppretting og bruk av tvangsmulkt.

Forvaltningsplaner
For verneområder med mye bruk, sårbar natur, eller naturtyper som krever skjøtsel blir det ofte laget en forvaltningsplan. Forvaltningsplaner er viktige for å få en helhetlig og forutsigbar forvaltning av verneområdet. En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Forvaltningsplanen skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Verneforskriften og annet lovverk og politiske føringer danner rammene for forvaltningsplanen, det som etter verneforskriften ikke er tillatt, kan heller ikke tillates gjennom en forvaltningsplan.

En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende med mindre verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Forvaltningsplanene som er laget for verneområdene i Buskerud finner du her

Skjøtsel
I flere verneområder driver Fylkesmannen aktiv skjøtsel for å ta vare på den verdifulle naturen. Områder der det inngår menneskeskapt natur, som feks slåtteenger, beitemarker eller kalkskoger kan gro igjen og naturverdiene reduseres dersom vi ikke fortsetter den bruken som har vært tidligere. Da organiserer vi slått, jobber for å få inn beitedyr, eller sørger for tynning i skogen. Andre steder må vi fjerne fremmede arter som står i fare for å utkonkurrere de plante- eller dyreartene som skal bevares i verneområdet, og som gjerne er sjeldne eller trua. I områder med mye ferdsel kan det være nødvendig å kanalisere trafikken i egnede stier og løyper for å ta vare på spesielt viktige områder. Dette er også en skjøtselsoppgave. Vi samarbeider i mange tilfeller med Statens naturoppsyn (SNO), grunneiere eller organisasjoner om å utføre skjøtselsarbeidet.  

Informasjon
Vi har ansvar for å gjøre deg og alle andre kjent med at et område er vernet, og hvorfor det er vernet. Vi skal også fortelle besøkende hvilke regler som gjelder innenfor verneområdet. Alle grunneiere er involvert i verneprosessen. Andre kan finne informasjon om nye verneområder på vår hjemmeside. Her er det også informasjon om større verneprosesser som pågår.

Grensebolt og verneområdeskilt i Hallingskarvet

Grensebolt og verneområdeskilt i Hallingskarvet

Når et område er vernet blir det merket med grensebolter og "løveskilt" (bildet) ved naturlige innfallspunkter. Vi lager også i de aller fleste tilfeller en stor informasjonsplakat med utdypende informasjon om området, sammen med et kart. For alle nasjonalparker og større verneområder blir det laget informasjonsbrosjyrer. Plakatene for verneområdene i Buskerud, som er laget de siste årene finnes her.

Oppsyn
Statens naturoppsyn har ansvaret for oppsyn i verneområdene i Buskerud. Det er fire SNO-ansatte i Buskerud, som holder til på Flå, Rødberg og Geilo. SNO utfører alt oppsynet selv,  men har tjenestekjøpsavtaler med lokale ressurspersoner som står for en del av tiltakene som utføres i verneområdene. Oppsynet har en alldisig jobb; de kontrollerer at vernebestemmelsene overholdes, de gir informasjon og veiledning, de merker områder, driver med overvåking og utfører skjøtselstiltak på oppdrag fra Fylkesmannen.  

04.02.2014

Godkjent forvaltningsplan for Slemmestadåsen - Morberg naturreservat

Forvaltningsplanen for Slemmestadåsen - Morberg naturreservat i Røyken kommune er nå godkjent.


11.02.2014

Ny forvaltningsplan for øya Ranvikholmen

Forvaltningsplan for Ranvikholmen naturreservat i Hurum kommune er nå godkjent