Laks og sjøørret

I Buskerud er laks og sjøørret utbredt i Drammenselva, Lierelva, Åroselva, Drammensfjorden og sjøområdene rundt Hurum. I tillegg ligger øvre del av lakseførende strekning av Numedalslågen opp til Hvittingfoss i Buskerud.

I Drammenselva og Lierelva er laksestammene infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten angriper lakseungene med drastisk reduksjon i overlevelse.  Dette har ført til at det meste av naturlig rekruttering av laks har opphørt. Laksestammene og laksefiske må derfor opprettholdes gjennom omfattende kultiveringsarbeid med utsetting av laksunger fra lokale stammer.

Det meste av laksefisket i elvene er tilgjengelig for allmennheten gjennom fiskekort.

Fisket reguleres gjennom forskrifter fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning, basert på innspill og høringsuttalelser fra Fylkesmannen og brukerinteressene.

I elvene i Drammensområdet er tradisjonelt stangfiske tillatt fra 15. mai. Varigheten er til ut september i Drammenselva nedenfor Hellefoss. Ovenfor Hellefoss er fiske tillatt ut oktober. I Lierelva og Åroselva varer fiske til 15. september.

I Drammensfjorden er det tillatte å fiske laks og sjøørret med kilenot for de med strandrett (grunneierrett). Først må det søkes Fylkesmannen om registreringsnummer. Sesong for kilenot er fra 15. juni til 4. august med 5 ukedøgn fra mandag til fredag.

For øvrig er fiske etter laks og sjøørret i sjøen fritt hele året med ordinær fiskeredskap (stang, håndsnøre). På isen i indre del av Drammensfjorden er fiske tillatt med to stenger/snører per fisker. Dette gjelder også fiske etter marin fisk (eks torsk, hvitting).

Les mer om laks og sjøørret i Buskerud og regler i relaterte lenker.

I Villaksportalen er informasjon om forvaltning av anadrom laksefisk på nasjonal basis samlet ( se lenke)

17.01.2013

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Oppgang av laks i fisketrappa i Hellefoss i Drammenselva er avhengig av riktig vannføring og manøvrering av lukene. Fiskeinteressene oppstrøms ønsker nå å drifte trappa i dialog med regulanten. 


11.01.2013

Fangst av laks og sjøørret i Drammensområde i 2012