Ferskvannskreps

Edelkrepsen (Astacus astacus) var tidligere utbredt over store deler av Europa, men ble nesten utryddet på grunn av krepsepesten. Krepsen er nå en trua og sårbar art som omfattes av internasjonale konvensjoner.

Målet for forvaltningen av kreps i Norge er å opprettholde levedyktige bestander. Arealene må derfor disponeres slik at krepsebestandene sikres. Samtidig skal krepsen utnyttes innen biologisk og økologisk forsvarlige rammer som basis for fritidsfiske, rekreasjon og næring.
I Norge forekommer kreps stort sett på Østlandet. I Buskerud er kreps utbredt i ca 40 lokaliteter i sørøstre deler av fylket fra Eikeren til Sperillen. Den viktigste forekomsten er Steinsfjorden i Ringerike og Hole. Bestandene av edelkreps her er ikke bare den største i Norge, men også i Europa.
Les mer om krepsen i Steinsfjorden i relatert lenke