Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til klima- og klimatilpasningstiltak. Søknader må sendes til Miljødirektoratet, og fristene utløper i januar og februar 2017.

 

  • Tilskuddsordningen for klimatilpasning omfatter tilskudd til tiltak som gjør samfunnet bedre rustet mot klimaendringene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredning av konkrete klimatilpasningstiltak.

Søknadsfristen er 15. januar 2017.

Mer informasjon ligger på

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/

 

  • Tilskuddsordningen for klimatiltak - Klimasats skal stimulere til klimatiltak ved å støtte prosjekter for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Midlene skal fortrinnsvis være utløsende for klimatiltak i kommunene, men det kan også søkes om støtte til planlegging av tiltak og interkommunale nettverk.

Søknadsfristen er 15. februar 2017.

 

Mer informasjon ligger på

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/