Lisensfelling på jerv startet 10. september

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden varer fra 10. september 2018 til og med 15. februar 2019.

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at det kan felles inntil to jerver i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) under fellingsperioden 10. september 2018 til og med 15. februar 2019. Lisensfellingen avsluttes tidligere om kvoten fylles. 

Rovviltnemndas vedtak finner du i Miljøvedtaksregisteret.

Kvoten gjelder felles for hele rovviltregion 2 med fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområde- avgrensning dersom nye opplysninger tilsier det. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket ble gjort belastes kvoten.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette fås ved registrering i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. 

Øvrige krav til lisensjeger:

 • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
 • Jeger må ha bestått skytterprøven for gjeldende jaktår. 
 • Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om det er jerv igjen på kvoten. Dette gjøres ved å ringe automatisk telefonsvarer 32 26 67 00 (Fylkesmannen i Buskerud)
 • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). 
 • Det er tillatt med bruk av bås under lisensfelling på jerv. Hver bås krever godkjennelse i henhold til fastsatt instruks og søknad må sendes aktuell fylkesmann. Bås kan kun godkjennes for bruk ett år av gangen.
 • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, men kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for:
  • utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen
  • utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv – antall turer skal avgrenses og gå fram av tillatelsen
  • kjøring etter de to punktene over skal skje etter bestemte traséer som angis i kommunens vedtak
  • lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må forevises naturoppsynet
  • innenfor de store verneområdene er nasjonalparkstyrene/tilsynsutvalgene forvaltningsmyndighet og her er det den enkelte verneforskrift som gjelder. 
 • Lisensfelling av jerv krever grunneiers tillatelse. 
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. 
 • Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye      bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. 
 • Den som påskyter jerv uten at denne felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) (975 70 975), aktuell fylkesmann og nærmeste politi- myndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen. 
 • Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. 
 • Jeger beholder skinnet av felt jerv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av jerven (herunder kraniet). 
 • Felt dyr skal uten opphold meldes til Statens naturoppsyn (975 70 975) og til Fylkesmannen i fylket der dyret er felt: 

Fylke:

Telefonnummer:

Buskerud

480 26 848

Vestfold

900 43 915

Telemark

950 77 102

Aust-Agder

409 16 574