Kvotejakt på gaupe i Buskerud i 2016

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 har bestemt at det kan jaktes på 11 gauper i Buskerud fra jaktstart 1. februar.

Rovviltnemnda har fattet vedtak om jakt på inntil 25 gauper i hele rovviltregion 2, hvorav åtte hunndyr eldre enn ett år. Vedtaket ble påklaget, men Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndas vedtak. 

Hele kvoten er tildelt fra jaktstart 1. februar og er fordelt mellom sju jaktområder. I de to første ukene av jaktperioden er familiegrupper (mordyr med unger) som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen

I Buskerud er kvoten på 11 dyr fordelt på fire jaktområder, der ett er felles med Vestfold og nedre Telemark. Jaktområdene i Buskerud er uendret fra i fjor, men Bamble kommune i Telemark er overført til jaktområde som ikke berører Buskerud. Se kart for jaktområder og kvotefordeling i relaterte dokumenter.   

Kvotejakt på gaupe i 2016 foregår i perioden 1. februar til og med 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote. Påsken i 2016 er i mars måned. I henhold til viltloven § 10 er jakt og fangst ikke tillatt på langfredag, påskeaften og første påskedag (25. – 27. mars 2016). Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære bestemmelser om jakt og jaktutøvelse i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver (grunneier) for å kunne utøve jakt. Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år.  

Fangst av gaupe med bås (felle) krever etter søknad særskilt og årlig tillatelse fra Fylkesmannen for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden. 

Kvotejakt på gaupe administreres av Fylkesmannen i tråd med Rovviltnemndas vedtak. Se informasjonsskriv i relatert dokument. Status for kvotejakta gis på automatisk telefonsvarer 32 26 67 00. Felte eller påskutte dyr skal umiddelbart og innen 30 minutter meldes ved å ringe telefonnummer 975 70 975 (Statens naturoppsyn)/480 26 848 (Fylkesmannen). Påskutte dyr der felling ikke er oppnådd skal i tillegg meldes til politiet. 

Gå inn på hjemmesiden til de øvrige fylkesmennene i regionen for nærmere informasjon om kvotejakta i disse fylkene. Oversikt over aktuelle telefonnumre for øvrige fylker i regionen finnes i relatert dokument. 

Hver observasjon av familiegrupper eller mistanke om spor etter disse skal alltid meldes til lokal rovviltkontakt eller Statens naturoppsyn regionalt (975 70 975). 

Les mer om gaupejakta i relaterte dokumenter.

Kontaktpersoner

Aktuelt

Informasjon om status på jaktas gang får du på aut. telefonsvarer:
32 26 67 00

Varsel om felt dyr skal gis på tlf.nr.:
975 70 975 (Statens naturoppsyn) og
480 26 848 (Fylkesmannen)