Forvaltningsplan

En av rovviltnemndas oppgaver er å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. Denne skal danne grunnlaget for Rovviltnemndas og Fylkesmannens forvaltning av rovvilt i regionen, og gi størst mulig forutsigbarhet for alle berørte parter.

Planen skal i tillegg:

  • Legge opp til en arealdifferensiert forvaltning, det vil si at hensynet til rovvilt og utnytting av utmarksressursene skal vektlegges forskjellig i ulike deler av regionen.
  • Vise hvordan nemnda ønsker å fordele midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak, jamfør prinsippet om arealdifferensiert forvaltning.
  • Gi anbefalinger om bruk av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler for å sikre en samordnet virkemiddelbruk som gir lavest mulig tap av sau og rein.

Gjeldende forvaltningsplanen ble vedtatt av rovviltnemnda i mars 2017, og den finner du til høyre/nederst på denne siden. Den er utarbeidet blant annet med bakgrunn i data fra overvåkingsprogrammet for rovvilt og i tråd med Rovviltforliket fra 2011. Nemndas overordnete målsetting med planen er å gi retningslinjer for forvaltningen av bestandene av rovvilt slik at de ligger nærmest mulig bestandsmålene i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). I tillegg skal planen gi retningslinjer for tiltak slik at tap av beitedyr til rovvilt blir minst mulige.

Forvaltningsplanen skal rulleres etter behov og minst én gang i hver valgperiode. Med dette dokumentet har Rovviltnemnda i region 2 revidert forvaltningplanen fra november 2013. Første versjon av planen ble vedtatt 18. april 2007.

23.05.2017

Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder) har revidert forvaltningsplanen for rovvilt.