Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Det er et mål å sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene brunbjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i Norge. Buskerud er en del av rovviltregion 2, der det skal være 12 årlige ynglinger av gaupe. Region 2 er den eneste regionen i landet som kun har bestandsmål for gaupe. For de tre andre store rovdyrartene skal det kun være streifdyr, og ikke ynglende individer. Region 2 består av fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder.

En egen rovviltnemnd med representanter fra fylkestingene har ansvaret for fellingsregimer og forebyggende tiltak. Fylkesmannen i Buskerud er sekretariat for Rovviltnemnda i region 2.
Forvaltningen av rovviltartene er konfliktfylt blant annet på grunn av skader på sau, frykt og konkurranse om jaktbart vilt. Forvaltningen må ta hensyn til disse kryssende interessene.

Stortinget har bestemt at vi i Norge hvert år skal ha 13 ynglinger av brunbjørn, 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av ulv. Kongeørnbestanden skal opprettholdes med 850 til 1200 hekkende par.


15.08.2018

Skadefellingstillatelse på ulv i Hallingdal forlenget

Fellingstillatelsen som ble gitt forrige uke på én ulv i deler av Flå og Nes kommuner er i løpet av uken utvidet til deler av Gol og Hemsedal, og er i dag forlenget til onsdag i neste uke.


09.08.2018

Skadefellingstillatelse på ulv i Flå og Nes

Fylkesmannen har på bakgrunn av søknad gitt fellingstillatelse på én ulv i deler av kommunene Flå og Nes. Fellingstillatelsen varer frem til onsdag 15. august 2018 kl. 12:00. 


20.07.2018

Ytterligere forlengelse av fellingstallatelse på ulv i Nordmarka

Fylkesmannen i Oppland har igjen forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. Vedtaket er gjort i samråd med Fylkesmannen i Buskerud og med grunnlag i fotodokumentasjon på et viltkamera sist natt. Det er ikke påvist nye skader på husdyr, men det er fortsatt skadepotensiale i området.

Tillatelsen gjelder fram til fredag 3. august 2018 kl. 12.


17.07.2018

Ny forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

I samråd med Fylkesmannen i Buskerud har Fylkesmannen i Oppland på nytt forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner.

Tillatelsen gjelder fram til fredag 20. juli 2018 kl. 12.


19.06.2018

Kvoter for lisensfelling av jerv og ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i dag vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Fylkesmannens beredskapstelefon rovvilt, mobil 480 26 848, er operativ i beitesesongen fra og med 2. mai til og med 15. oktober og under kvotejakt/lisensfelling. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Telefonsvarer for kvote under lisensfelling/kvotejakt - telefon 32 26 67 00

Rovviltkontakter i Buskerud

Rovdyrinformasjon til beitebrukere

Veiledning for dyreeier ved rovviltskader