Farlig avfall-anlegg kontrolleres

Fylkesmannen kontrollerer anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall i vinter. Kontrollen er en del av en landsomfattende aksjon i samarbeid med Miljødirektoratet.

Målet for kontrollaksjonen er å kontrollere om anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall følger krav fra myndighetene og miljøregelverket, og om virksomhetene håndterer farlig avfall forsvarlig.

Dersom vi avdekker brudd på regelverket vil dette bli fulgt opp overfor det enkelte anlegg.

Nyhetsmelding fra Miljødirektoratet i saken: se lenke øverst til høyre.