Alvorlig avvik etter forurensningstilsyn ved tankanlegget til Vestre Viken Helseforetak, avd. Drammen

Fylkesmannen i Buskerud var på forurensningstilsyn ved tankanlegget til Drammen sykehus den 18. januar 2018. Det ble avdekket 6 avvik under tilsynet.

Tankanlegget til Drammen sykehus består av tre lagertanker for fyringsolje til beredskapssituasjoner. Bakgrunnen for tilsynet var særskilt oppfølging av et tilsyn gjennomført 25. mai 2016 som avdekket flere alvorlige avvik. Fylkesmannen fikk etter tilsynet skriftlig tilbakemelding fra Vestre Viken Helseforetak om at avvikene var rettet.

Fylkesmannen ser derfor svært alvorlig på at tilsynet 18. januar på nytt avdekket at tankanlegget fortsatt har store mangler knyttet til gjennomføring av systematiske kontrolltiltak og forebyggende vedlikehold av tanker og rør.

Fylkesmannen har nå gjennomført reaksjonsmøte med ledelsen til Vestre Viken Helseforetak og det er varslet en større tvangsmulkt for å sikre at tiltak nå blir gjennomført.

Kontaktpersoner