Utvalgte naturtyper

Foto: Kristina Kjørmo
Foto: Kristina Kjørmo

Fem naturtyper har fått ekstra beskyttelse etter at regjeringen i mai 2011 vedtok de første utvalgte naturtypene etter naturmangfoldloven.

Vi finner alle de fem utvalgte naturtypene; slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker i Buskerud. Dette er naturtyper med store verdier, rikt artsmangfold og som er levested for mange sjeldne arter. Flere av disse naturtypene er truet av gjengroing og et visst utbyggingspress.

Du kan lese mer om utvalgte naturtyper på Miljødirektoratets hjemmeside.

Forskriften om utvalgte naturtyper er et virkemiddel for å ivareta de viktige naturverdiene. Dette er regler for bærekraftig bruk som pålegger grunneiere, tiltakshavere, kommunen og andre offentlige aktører, som Fylkesmannen, en plikt til å ta særskilt hensyn og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på de utvalgte naturtypene.

Av de utvalgte naturtypene er slåttemark den best undersøkte i Buskerud så langt. Tidligere var slåttemarker utbredt over hele landet. De er en av våre mest artsrike naturtyper med stor betydning for planter, sopp og insekter. Slåtteeng er oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for naturtyper 2011. Denne vurderingen er basert på dokumentasjon som viser både reduksjon i areal og tilstand.

I Hydalen i Hemsedal er en gammel støls-slåtteeng under restaurering. Den har vært ute av drift i mange tiår, men artsmangfoldet er der fremdeles. Bioforsk har laget skjøtselsplan som følges opp årlig av grunneierne. Du kan se planen her.

BIlder viser slåttemark i Hydalen.

Foto: Arne Smøttebråten.

Naturtypene ålegras, kalkmark, høstingsskog og kystlynghei er blitt foreslått som utvalgte naturtyper, og det er derfor mulig at de vil få egen forskrift.

Søk om støtte til skjøtsel

For at naturtypene skal bli tatt godt vare på, er det etablert en egen tilskuddsordning som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på. Du kan søke om støtte til skjøtsel her.

Dato: 03.11.2014.

11.10.2017

Aktivitet i eikekrona

Fylkesmannen i Buskerud har engasjert et trepleiefirma til stell og beskjæring av den store gamle eika i Einar Haflandsvei på Øvre Eik i Drammen. Treet har en omkrets på hele 4,1 meter.