Rødlister

I 2015 kom ny utgave av Norsk rødliste for arter. Rødlista er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur.

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN). På Artsdatabanken kan du lese mer om Norsk Rødliste for arter. Du kan også søke i rødlista.

Artsdatabanken gir også ut Norsk rødliste for naturtyper, som er en vurdering av risiko for at naturtyper kan forsvinne fra norsk natur. En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der. Den store variasjonen av naturtyper vi har i Norge er en viktig del av naturmangfoldet, både som levested for arter og som økosystemer. Norsk rødliste for naturtyper 2011 inneholder resultatene fra den første rødlistevurderingen av naturtyper. Den er primært laget for å gi forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag for å forvalte naturområder. Vurderingene er gjort ved hjelp av et kvantitativt kriteriesett for vurdering av risiko for at naturtyper skal forsvinne. På Artsdatabanken kan du lese mer om Norsk rødliste for naturtyper. Du kan også søke i rødlista.