Prioriterte arter

Foto: Finn B. Michelsen
Foto: Finn B. Michelsen

Åtte arter fikk ekstra beskyttelse etter at regjeringen i mai 2011 vedtok de første prioriterte artene etter naturmangfoldloven. Orkideen rød skogfrue, som har sine største forekomster i Buskerud, er en av artene som fikk ekstra beskyttelse og egen forskrift.

Dragehode er den andre prioriterte arten som har relativt store forekomster i Buskerud.

 Bilde av dragehode. Flannumshaugen, Modum. Foto: Morten Eken

De åtte artene som ble prioritert i første runde var de tre plantene rød skogfrue, dragehode og honningblom, fuglene dverggås og svarthalespove og insektene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge. Artene har egne forskrifter som skal sikre at arten og deres genetiske mangfold ivaretas. Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse forbudt – selv om det finnes unntak.

Spesielt ansvar for rød skogfrue

Rød skogfrue. Foto: Finn B. Michelsen

Orkideen rød skogfrue er sjelden, og de fleste forekomster er i det kalkrike Oslo-feltet og Buskerud spesielt med hele 18 av 28 lokaliteter i Norge. De fleste skogfruene vokser i halvåpen furuskog på kalkrik grunn, gjerne sammen med andre krevende arter. Det er en egen forskrift for rød skogfrue, som du kan lese her.

Alle de 28 lokalietene i Norge har fått sitt eget funksjonsområde, det vil si et avgrenset leveområde der det skal tas ekstra hensyn til rød skogfrue. Funksjonsområdene er ofte avgrenset av markslag, vann og vassdrag eller rett og slett en sirkel med radius 50 m.

Den største forekomsten av rød skogfrue i Norge er på Bjørkedokk i Nedre Eiker. Her er det opptil 80 skudd av rød skogfrue, der rundt 50 er i blomst.

Les mer om rød skogfrue i Norge.

Dragehode

Det er rundt 120 forekomster av dragehode i Buskerud, hovedsakelig innenfor Oslo-feltet. De tetteste forekomstene er i Åsa på Ringerike. Forskrift for dragehode kan du lese her. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har det koordinerende ansvar for oppfølging av handlingsplan for dragehode. En brosjyre om dragehode finner du her.

Søk om støtte til skjøtsel

For å ta vare på de prioriterte artene, er det ofte viktig å drive aktiv skjøtsel av leveområdene. Det er etablert en egen tilskuddsordning som grunneiere, rettighetshavere, kommune og organisasjoner kan søke på.

Søknadsfristen er 15. januar. Se hvordan du søker om tilskudd til skjøtsel av prioriterte arter her. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen, som behandler og prioriterer søknadene. Fylkesmannen kan kreve at søknaden er basert på en godkjent skjøtselsplan, eller kan stille som vilkår at plan blir utarbeidet. Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan vil bli prioritert.