Forurenset grunn

Fylkesmannen er myndighet i en del saker om forurenset grunn. På eiendommer der vi mener forurensningssituasjonen kan medføre helsefare eller skade på miljøet, kan Fylkesmannen gi pålegg om undersøkelser og eventuelt tiltak.

Har du fått pålegg om undersøkelser?

Har du fått pålegg av Fylkesmannen om å undersøke forurensningssituasjonen på en eiendom du er ansvarlig for, må du sørge for at undersøkelsene og vurderingene som gjennomføres gir oss godt nok grunnlag til å vurdere om det bør gjennomføres tiltak. Vi krever blant annet en oversikt over hvilke stoffer grunnen kan være forurenset med (basert på historisk arealbruk), at prøvetaking og analyse er utført etter standard metoder, og at det blir gjort en risikovurdering av fare for spredning av forurensning. I de aller fleste tilfeller må den som har fått pålegg om undersøkelser kontakte et konsulentfirma som jobber med forurenset grunn, slik at undersøkelsene kan planlegges og gjennomføres av noen med kompetanse på området.

Hva skjer når undersøkelsene er gjennomført?

Når rapporten med resultater og risikovurdering er sendt til Fylkesmannen, er det tre muligheter for videre saksgang:

  • Det må gjøres flere undersøkelser, enten fordi de gjennomførte undersøkelsene ikke oppfyller kravene, eller fordi resultatene viser at forurensningssituasjonen må kartlegges bedre.
  • Saken kan avsluttes, siden resultatene fra undersøkelser og risikovurdering viser at det ikke er behov for tiltak.
  • Resultatene fra undersøkelser og risikovurdering viser at tiltak må gjennomføres. Eksempler på tiltak er fjerning, tildekking eller isolering av forurensede masser.

Ved behov for tiltak vil Fylkesmannen pålegge den ansvarlige å sørge for at dette blir gjort. Den ansvarlige kan også selv søke Fylkesmannen om tillatelse etter forurenensingsloven § 11 til å utføre tiltakene. Uansett må den ansvarlige utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av Fylkesmannen. Etter at tiltakene er gjennomført skal en sluttrapport sendes Fylkesmannen. Om det utførte arbeidet og områdets tilstand etter tiltak er tilfredsstillende kan saken avsluttes.

Skal du bygge eller grave i grunn som kan være forurenset?

Skal det gjennomføres bygge- og gravearbeid i grunn man vet eller mistenker er forurenset, er kommunen myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Før bygge- og gravearbeidet settes i gang har tiltakshaver plikt til å vurdere forurensningen, og til å få eventuelle tiltak godkjent av kommunen. Årsaken til at kommunen må godkjenne arbeid i forurenset grunn er at slikt arbeid ofte øker risiko for spredning av forurensningen.

Databasen Grunnforurensning

Klima- og forurensningsdirektoratets database Grunnforurensning inneholder informasjon om eiendommer med forurenset grunn.  Informasjon om grunnforurensning overføres fra databasen til matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom. Hvis det er registrert grunnforurensning på din eiendom, og du mener opplysningene ikke stemmer, kan du ta kontakt med oss.