Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for tiltak som involverer mudring, dumping eller utfylling i sjø og vassdrag

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for tiltak som involverer mudring, dumping eller utfylling i sjø og vassdrag. Med mudring menes de fleste tiltak som berører sjø,-  eller elvebunnen. Mudring og dumping fra skip er forbudt, men Fylkesmannen kan etter søknad gi tillatelse til dette etter forurensningsforskriftens kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag.

Mudring og dumping fra land og utfylling i sjø og vassdrag vil i de fleste tilfeller avhenge av en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak. Små tiltak kan enkelte ganger unntas behandling etter forurensningsregelverket. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom du er usikker på om tiltaket krever tillatelse.

Etablering av sandstrand eller påfylling av sand på eksisterende strand er også tiltak som er omfattet av dette regelverket.

I menyen til høyre finner du

  • Søknadsskjema
  • Fylkesmannen i Buskerud sin veileder til søknadsskjema
  • Håndtering av sedimenter (M-305/2015) - Revidert 25. mai 2018
  • Risikovurdering av forurenset sediment (M-409/2015)