Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


31.08.2018

Midler til opprydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019

Miljødirektoratet forvalter midler til opprydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.


27.08.2018

Anmeldelse av ulovlig massehåndtering

Fylkesmannen i Buskerud har anmeldt ulovlig massehåndtering i Helgelandsmoen næringspark


19.06.2018

Klagesak sendes til Miljødirektoratet

Etter vurdering hos Fylkesmannen i Buskerud, sendes klagene på tillatelsen om drift av gjenvinningsanlegg for næringsavfall på Lyngås i Lier til endelig behandling i Miljødirektoratet.


19.03.2018

Etterkunngjøring av vedtak - Lindum AS Oredalen

.


07.03.2018

Dumping av snø i Drammenselva

De store snømengdene i vinter har skapt problemer for mange kommuner og entreprenører. Fylkesmannen i Buskerud har gjort oppmerksom på de strenge kravene som gjelder for deponering av snø som kan inneholde forurensning.


22.02.2018

Stans av snødumping i Drammenselva

Fylkesmannen i Buskerud anmodet i går, 22. februar, Drammen kommune om å stanse all snødumping fra Holmen til Drammenselva inntil videre.


26.01.2018

Nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden

Miljødirektoratets nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden bekrefter de høye nivåene i fiskelever. PFAS-nivåene er likevel langt under grensen for drikkevann.


04.05.2016

Etterkunngjøring – Tillatelse til peling i Drammenelva ved Øvre Strandgate 2 og Bragernes Torg 1 for Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Drammen kommune tillatelse til peling i Drammenselva ved Bragernes Torg 1 og Øvre Strandgate 2.


04.11.2015

Endret utslippstillatelse for bygging av nytt Nore I kraftverk

Fylkesmannen har endret utslippstillatelsen til Statkraft Energi AS for arbeid med nytt Nore I kraftverk i Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Endringen gjelder arbeid med tverrslaget i Åsgårdsbakkene.


04.06.2015

Ny tillatelse etter forurensingsloven til drift av gjenvinningsstasjon i Lier

Fylkesmannen i Buskerud ha gitt Ragn-Sells AS tillatelse etter forurensingsloven til å drifte den nye gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 26. juni 2015.


Flere nyheter