Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer

Mer informasjon om avfall og gjenvinning i Buskerud finnes under tema AvfallMiljøstatus i Buskerud.


04.06.2018

Fylkesmannens funn under tilsynskasjonen for mottak og mellomlagring av farlig avfall i 2018

I vinter gjennomførte Fylkesmannen i Buskerud tilsyn med virksomheter som driver mottak og mellomlagring av farlig avfall. Fylkesmannen er skuffet over resultatene fra aksjonen. Det ble avdekket avvik hos samtlige av de 20 virksomhetene som ble kontrollert.

Fylkesmannen avdekket alvorlig avvik ved 9 av de 20 virksomhetene hvor det ble utført tilsyn. Virksomhetene med alvorlige avvik fikk varsel om tvangsmulkt i rapporten etter tilsynet, med krav om å rette opp i de alvorlige avvikene som ble avdekket. Fylkesmannen vil følge opp avvikene og hvordan virksomhetene retter disse.


24.02.2016

Høring av søknad om kverning av impregnert trevirke ved Kongsberg Samlesentral AS

Kongsberg Samlesentral har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til kverning av impregnert trevirke på Moane Industriområde i Kongsberg kommune.


11.09.2015

Deponering av alunskifer

Alunskifer som graves opp skal deponeres på avfallsdeponi for ordinært avfall. Deponieiere som ønsker å ta imot alunskifer må søke Fylkesmannen særskilt om det.


04.05.2015

Kontroll av biloppsamlingsplasser i mai 2015

Fylkesmannen vil i mai i uke 19 og 21 gjennomføre kontroll av utvalgte biloppsamlingsplasser i Buskerud. Kontrollene er en del av en landsomfattende aksjon i regi av miljødirektoratet og Fylkesmennene. Det er i første rekke biloppsamlingsplasser med tillatelse etter forurensningsloven som får besøk. Videre i 2015 vil vi også ha fokus på andre anlegg i biloppsamlerbransjen som krever særskilt oppfølging.


08.04.2015

Høring av søknad om behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Øvre Eiker

Multi Parts AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Industriveien, i Hokksund i Øvre Eiker. Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden innen 11. mai 2015.


10.03.2015

Norsk Gjenvinning AS har fått endret tillatelse

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Norsk Gjenvinning AS tillatelse til å omlaste restavfall og våtorganisk avfall fra husholdningene, ved gjenvinningsstasjonene i Modum og Nedre Eiker kommuner.


06.02.2015

Høring av søknad om kompostering av forurenset masse i Oredalen

Lindum Oredalen AS har søkt om å utvide kapasiteten for kompostering av oljeforurensede masser på Oredalen avfallsanlegg i Hurum kommune fra 5000 til 40 000 tonn per år. Frist for å uttale seg til søknaden er 15. april 2015.


05.12.2014

Endret tillatelse for Norsk Gjenvinning på Kongsberg

Norsk Gjenvinning AS på Kongsberg har fått utvidet tillatelsen til å ta imot impregnert trevirke med 250 tonn per år på sitt avfallsanlegg på Gomsrud.


01.12.2014

Metallco Oppland AS har fått ny tillatelse

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Metallco Oppland AS tillatelse til drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, ved eiendommen til Magnus Narum AS i Eikelidvegen i Gol kommune.


27.11.2014

Lindum AS har fått endret tillatelsen

Fylkesmannen forlenger Lindums tillatelse til å deponere biologisk nedbrytbart avfall på Lindum avfallsanlegg i Drammen. Vi avslår søknaden om å fylle mer våtorganisk avfall i den eksisterende biocellen.


Flere nyheter