Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


20.07.2018

Kunngjøring av vedtak om midlertidig dispensasjon fra tillatelse til Follum forbrenningsanlegg

Fylkesmannen i Buskerud har etter søknad fra Vardar Varme AS fattet vedtak om midlertidig dispensasjon fra gjeldene tillatelse for Follum forbrenningsanlegg.


13.07.2018

Forbud mot fyring med fossil olje

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny
forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.
Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på lenken i margen til høyre.


12.07.2018

Kunngjøring - Vedtak om tillatelse til utfylling av sand ved Stordammen i Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Drammen kommune tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på offentlig badeplass ved Stordammen i Drammen kommune.


10.07.2018

Høring av søknad om tillatelse til utfylling av masser i strandsonen i Kjerredammen ved Bogstrand gård

Glitre Energi Produksjon AS har i brev av 26.09.2017 søkt Fylkesmannen i Buskerud om tillatelse etter forurensningsloven § 11, til å foreta en utfylling av masser i strandsonen i Kjerredammen ved Bogstrand gård. Fylkesmannen forhåndsvarsler søknaden til Glitre Energi Produksjon AS, jf. forurensingsforskriften § 36-7. Frist for uttalelse til forhåndsvarsel er satt til 17. august 2018.


06.07.2018

Endret tillatelse for Hagaskogen komposteringsanlegg

Fylkesmannen i Buskerud har fattet vedtak om endret utslippstillatelse for Hagaskogen komposteringsanlegg, driftet av Hallingdal Renovasjon IKS, i Ål kommune. Frist for å klage på vedtaket er 13. august 2018.


05.07.2018

Norsk Gjenvinning AS har fått endret tillatelse til drift av avfallsanlegg

Fylkesmannen har gitt Norsk Gjenvinning AS endret tillatelse på fastsatte vilkår. Søknad om lempeligere vilkår for støy er avslått.


05.07.2018

Høring - utskiftning av overvannsrør ved Hokksund stasjon

Bane Nor har i brev av 2. januar 2016 søkt Fylkesmannen i Buskerud om tillatelse etter forurensningsloven § 11, til å foreta utskifting av overvannsrør på Hokksund stasjon i Øvre Eiker kommune etter at det i 2012 ble avdekket forurensning i deler av overvannet. I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7 forhåndsvaresler Fylkesmannen søknaden fra Bane Nor. Frist for uttalelse til forhåndsvarsel er satt til mandag 13. august 2018.


04.07.2018

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommune

Fylkesmannen i Oppland forlenger fellingstillatelsen fram til mandag 16. juli 2018 kl. 12.00. 


04.07.2018

Høring - Søknad om utfylling og mudring i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Hurum Kommune

Hurum Holding AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser (etablering av molo), mudring, samt utfylling i strandsonen i forbindelse med utbyggingsprosjektet Hurum Brygge, Vestre Strandvei 93 i Hurum kommune. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden, jamfør forurensningsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16. 


24.06.2018

Fylkesmannens funn etter tilsynsaksjon for mottak og mellomlomlagring av farlig avfall 2018

Fylkesmannen i Buskerud deltok i uke 6 til 11 i den landsdekkende tilsynsaksjonen i regi av Miljødirektoratet, for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Det ble gjennomført 18 tilsyn hos virksomheter som mottar og mellomlagrer farlig avfall i Buskerud.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel