Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.09.2018

Ny fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

Med grunnlag i ny påvist skade på sau er det igjen gitt fellingstillatelse på en ulv i Nordmarka. Tillatelsen gjelder fram til mandag 24. september kl. 12.


12.09.2018

Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til utslipp fra tunneldrift

Fylkesmannen i Buskerud har gitt E-CO Energi AS tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i sammenheng med driving av ny flomløpstunnel ved dam Strandevatn i Hol kommune.


08.09.2018

Lisensfelling på jerv startet 10. september

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden varer fra 10. september 2018 til og med 15. februar 2019.


07.09.2018

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i deler av Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner

Fylkesmannen i Buskerud forlenger fellingstillatelsen fram til onsdag 12. september kl. 12.00.


05.09.2018

Høring av søknad om endret utslippstillatelse - Hermod Teigen AS

Hermod Teigen AS har i brev av 4. desember 2017 søkt Fylkesmannen i Buskerud om endret utslippstillatelse for sitt anlegg ved Lierstranda industriområde. Det søkes om endringer for å gjenspeile dagens drift ved anlegget. Enkelte fraksjoner ønsker virksomheten at skal bli tatt ut av tillatelsen, samt at enkelte andre fraksjoner søkes innlemmet i dagens tillatelse. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 5. oktober 2018.


03.09.2018

Fellingstillatelse på én ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og deler av Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland

Fylkesmannen har på bakgrunn av søknad gitt fellingstillatelse på én ulv i de deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland som omfatter Nordmarka. Fellingstillatelsen gjelder fram til fredag 7. september kl. 12.00.


03.09.2018

Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til overløpsutslipp til Drammenselva

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Drammen kommune tillatelse etter forurensningsloven til midlertidig overløpsutslipp til Drammenselva i sammenheng med rehabilitering av Bekkevollen pumpestasjon i Drammen kommune.


31.08.2018

Midler til opprydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019

Miljødirektoratet forvalter midler til opprydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.


29.08.2018

Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til mudring ved Doktor Hansteins Gate 11 i Drammen kommune

Fylkesmannen har gitt Skanska Norge AS tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Drammenselva ved Doktor Hansteins Gate 11 i Drammen kommune.


29.08.2018

Kunngjøring av vedtak om endring av tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Øvre Eiker kommune

Fylkesmannen i Buskerud har etter søknad fra K. Bråten AS fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Røkeberg i Øvre Eiker kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel