Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


08.11.2018

Reduserte tap til rovvilt

Fylkesmannen har mottatt 46 søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2018. Samlet erstatningskrav er 930 sauer. Det er det laveste antall omsøkte dyr siden 1995.


07.11.2018

Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse til Grønneflåta avfallsanlegg - Bekkeseth AS - Nore og Uvdal kommune

Fylkesmannen i Buskerud har endret Bekkeseth AS sin tillatelse etter forurensningsloven for drift av Grønneflåta avfallsanlegg, i Vestsidevegen 1104, på gbnr. 42/1 i Nore og Uvdal kommune. Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av avfall, herunder også farlig avfall.

Tillatelsen forutsetter videre at virksomheten har avtale med Nore og Uvdal kommune om drift av gjenvinningsstasjonen på vegne av kommunen.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er satt til 2. desember 2018.


06.11.2018

Faggrunnlag for kalkbarskog

Fylkesmannen i Buskerud har i samarbeid med Norges Skogeierforbund, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag utarbeidet Faggrunnlag for Kalkskog.


05.11.2018

Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF - UDK 02)

Bane NOR SF har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen (Drammen-Kobbervikdalen) i Drammen kommune.


29.10.2018

Høring - Søknad om tillatelse til utslipp av vaskevann fra tunneldrift

Statens Vegvesen Region Sør har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset vaskevann fra Rallerudtunnelen og Ørgenviktunnelen på Rv. 7 Sokna-Ørgenvika. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden, jf. forurensningsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16.


25.10.2018

Kunngjøring av vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall

Fylkesmannen i Buskerud har etter søknad fattet vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall for Erling Rolstad AS, på Grøslandmoen i Flå kommune. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler om klage. Frist for å klage er satt til 20. november 2018.

 


25.10.2018

Vedtak om avslag på søknad om utfylling og mudring i sjø

Hurum Holding AS har søkt Fylkesmannen i Buskerud om tillatelse til utfylling, mudring og tildekking av forurensede sedimenter i sjø, samt etablering og vedlikehold av sandstrand ved Vestre Strandvei 93 i Hurum kommune. Fylkesmannen avslår søknaden om tillatelse på bakgrunn av manglende kunnskapsgrunnlag og føre-var-prisnippet. Avslaget er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9.


24.10.2018

Informasjonsskriv til kommunene - Håndtering av overskuddssnø

Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller være forurenset og inneholde avfall. Deponering av snø på land og dumping av snø i sjø/vassdrag vil derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven § 11 hvor Fylkesmannen er myndighet.


23.10.2018

Fylkesmannen opprettholder vedtak om stans av utlegging av sand ved Villa Malla i Hurum kommune

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender er søknadspliktig og krever både en tillatelse etter forurensningsloven § 11 der Fylkesmannen er myndighet, og en tillatelse etter plan- og bygningsloven der kommunen er myndighet. På bakgrunn av bekymringsmeldinger, samt etablering/vedlikehold av kunstig sandstrand uten tillatelse etter forurensningsloven, vedtok Fylkesmannen stans av utlegging av sand og pålegg om undersøkelser i strandsonen ved Villa Malla i Hurum kommune.


22.10.2018

Resultater fra Pukkverksaksjonen 2018

I juni 2018 gjennomførte Fylkesmannen en kontrollaksjon ved pukkverk i Buskerud for å se om miljøregelverket blir fulgt opp.

19 pukkverk/massetak/grustak i Buskerud ble kontrollert. Det er avdekket mange brudd i denne aksjonen. Ved 11 av 18 anlegg ble det avdekket alvorlige avvik.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel