Skogsbilveg

For å kunne utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveger. Skogsbilvegene er avgjørende for å kunne drive et konkurransedyktig skogbruk.

Tilrettelegging for bedre adkomst til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens vegnett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte, samtidig som vi får bygd opp ny skog. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene innebærer god miljø- og klimapolitikk.

06.01.2017

Satsing på skogsbilveg

Gode veger er en forutsetning for effektiv transport og et aktivt skogbruk. Inntil 10 millioner tilskuddskroner kan brukes til bygging av skogsbilveger i Buskerud i år.


13.02.2015

Buskerud viser vei

Buskerud topper statistikken over byggeaktivitet på skogsbilveier i 2014. Totalt ble det ferdigstilt 7,5 km ny og 68,9 km ombygd skogsbilvei sist år. Byggeaktiviteten på traktorveier var også høy.


18.06.2014

Stor pågang etter tilskudd til skogsbilveg

Buskerud ble tildelt 4,9 millioner kroner til blant annet opprusting og nybygging av skogsbilveger i 2014. Av disse midlene gjenstår nå kun 300.000 kroner. Statens landbruksforvaltning har tildelt fylket en ekstrabevilgning på 400.000 kroner for å avhjelpe situasjonen.


24.03.2014

Tilskudd til skogsbilveg prioriteres

I alt 4,9 millioner kroner skal benyttes på blant annet skogsbilvegnettet i Buskerud i 2014. Opprusting av eksisterende skogsbilveger og spesielt bruer prioriteres. Midlene kan også benyttes til taubanedrift og drift med hest.


07.03.2014

Vegplanlegger i Buskerud – et vellykket prosjekt!

Prosjektet er nå inne i sitt tredje driftsår. Erfaringene så langt er entydig positive. Skogbruket har igjen fått tilgang på fagkompetanse innen planlegging, bygging, opprusting og vedlikehold av vegnettet i skogen.


12.12.2013

Investerer i skogsbilveg

Skogeierne i Buskerud satser på infrastruktur. En investeringsøkning på over 30 % sammenlignet med tidligere år viser at skogeierne tenker langsiktig og fortsatt har tro på skogbruket.


12.07.2013

"Halv pris på skogsbilvegbruer, løp og kjøp..."

Fylkesmannen i Buskerud ønsker å sette fokus på bruer langs skogsbilvegene. Dette må sees i sammenheng med varslet innføring av 60 tonn totalvekt på tømmervogntog.

Mange bruer på skogsbilvegnettet ble bygd på 60- og 70-tallet. Flere av disse er av «tvilsom karakter». De er smale og har ukjent styrke på grunn av manglende dokumentasjon. I dag er disse flaskehalser på skogsbilvegene.