Skogkultur

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen.
Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet.
Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Fylkesmannen har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig.
Skogskjøtsel skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidas utfordringer.
24.02.2017

Tilskudd til tettere planting 2017

I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 18 millioner kroner til tettere planting som klimatiltak. Skogeiere kan nå søke om inntil 80 % tilskudd til tettere planting i skog.


24.02.2017

Tilskudd til gjødsling 2017

FNs klimapanel peker på at et av de billigste og mest effektive tiltakene i klimakampen er økt opptak av CO2 i skogen. Gjødsling av skog er et viktig tiltak for å øke karbonbindingen i skog. Skogeiere som gjennomfører gjødsling i 2017 vil kunne få tilskudd på inntil 40% av kostnaden til gjødsling.


14.03.2016

Gjødsling i skog - et effektivt klimatiltak

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Det er nå innført 40 % tilskudd til tiltaket.


09.03.2016

Tilskudd til tett planting

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.AktueltKontaktperson

Rune Groven
32 26 67 32

Relaterte lenker

Forskrift om berekraftig skogbruk