Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

09.03.2018

Buskerudskogbruket 2017 i tall

Gjennom skogfondsystemet registreres all tømmerhogst og det meste av skogkulturaktiviteten i Buskerud. Skogfondregnskapet er den beste offentlige statistikken over skogkulturaktiviteten i fylket. Fylkesmannen i Buskerud publiserer ny statistikk hvert år.


14.01.2014

Mange ville bli bedre rådgivere for skogeieren

8. og 9. januar arrangert Fylkesmannen kurset "Bli en bedre rådgiver for skogeieren - kurs i skogfond og skogbeskatning for regnskapsførere". Hele 45 personer deltok på kurset.