Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Revidert hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistrering i Buskerud 2017-2027

Fylkesmannen i Buskerud har nå revidert hovedplanen for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Hovedplanen trekker opp hovedlinjene for skogbruksplanleggingen i Buskerud de neste ti årene.

En skogbruksplan basert på skogtaksering og miljøregistrering er det viktigste verktøyet som skogeieren har for å forvalte skogressursene og miljøverdiene på sin eiendom. Planleggingen skal gjøre det mulig for skogbruket å utføre sin virksomhet basert på god kunnskap om både ressurser og miljøverdier.

Fylkesmannen har en sentral rolle når det gjelder planlegging og koordinering av skogbruks-planleggingen i fylkene gjennom å utarbeide hovedplan for skogbruksplanlegging. Den består av en konkret handlingsplan for framdrift i aktuelle områder de nærmeste tre til fire årene, og en skisse til framdrift i den resterende delen av tiårs perioden. I tillegg omhandler hovedplanen organisering av skogbruksplanprosjekter, registreringsmetodikk, produkter og dataleveranser og kostnader, tilskudd og finansiering av skogbruksplanprosjekter.

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud  2017-2027 kan lastes ned fra lenken til høyre på denne siden.

Kartet viser inndeling av planlagte skogbruksplanprosjekter med miljøregistreringer i Buskerud i perioden 2017-2027. Se hovedplandokumentet for mer informasjon (nedlastningslink til høyre på denne siden)

Kartet viser inndeling av planlagte skogbruksplanprosjekter med miljøregistreringer i Buskerud i perioden 2017-2027. Se hovedplandokumentet for mer informasjon (nedlastningslink til høyre på denne siden)