Skogbruksplan med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer involverer mange parter, både offentlige og private. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere de til en hver tid pågående skogbruksplanprosesser i Buskerud.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du ved å følge lenkene til høyre på denne siden.

22.08.2017

Revidert hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistrering i Buskerud 2017-2027

Fylkesmannen i Buskerud har nå revidert hovedplanen for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Hovedplanen trekker opp hovedlinjene for skogbruksplanleggingen i Buskerud de neste ti årene.


05.03.2014

Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Buskerud 2013-2023

En skogbruksplan basert på skogtaksering og miljøregistrering er det viktigste verktøyet som skogeieren har for å forvalte skogressursene og miljøverdiene på sin eiendom. Planleggingen skal gjøre det mulig for skogbruket å utføre sin virksomhet basert på god kunnskap om både ressurser og miljøverdier.