Bioenergi

Bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Videre kan produksjon av bioenergi bidra til å hindre gjengroing av verdifullt kulturlandskap.

Økt produksjon og bruk av bioenergi er høyt prioritert. Bruk av bioenergi til erstatning for fyringsolje er også et kostnadseffektivt klimatiltak.

Bioenergiprogrammet er det viktigste virkemiddelet i satsingen på bioenergi. Hovedformålet med programmet er å fremme produksjon av biobrensel og leveranse av ferdig varme basert på biomasse fra landbruket. Under programmet gis det investeringsstøtte til brensel- og varmeprosjekter og støtte til forprosjekter, utredninger og kompetansetiltak. Bioenergiprogrammet forvaltes av Innovasjon Norge (IN).

02.12.2013

Satser på flisfyringsanlegg i Buskerud

Prosjektet "Økt etablering av fyringsanlegg i Buskerud" har som mål at det skal bygges minst ti nye flisfyringsanlegg per år i prosjektperioden.Aktuelt

Energiflis

Kontaktperson

Helge Nordby
Tlf. 32 26 67 03