Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Buskerudskogbruket
Buskerud er et viktig skogfylke og skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse.

Buskerudskogbruket har:

  • 8 % av landets produktive skogareal
  • 11 % av landets avvirkning for salg
  • 10 % av landets skogkulturinvesteringer

(Kilde: SSB)

Buskerud skogen har:

  • 46 % gran
  • 17 % furu
  • 29 % bjørk
  • 2 % osp
  • 2 % or
  • 2 % rogn
  • 2 % annet lauv

(Kilde: Landsskogtakseringen)


09.11.2018

Hvor mye av skogarealet i Buskerud er avsatt for å sikre miljøverdier?

Hvert år hogges det rundt 1 million kubikkmeter tømmer for salg i Buskerud. En forutsetning for å drive et aktivt skogbruk er at det samtidig tas hensyn til miljø og biologisk mangfold i både planlegging og drift. Fylkesmannen har samlet skogbrukets miljøhensyn i Buskerud i tall og i kart.


21.06.2018

Bålbrenning i forbindelse med St.Hans

Brannvesenet opprettholder bålforbudet i skog og mark i forbindelse med markering av St. Hans 23. juni 2018.


01.06.2018

Stor skogbrannfare i Buskerud

Det er for tiden stor skogbrannfare og vi ber alle ta ansvar og respektere totalforbudet om bruk av ild.


07.05.2018

Får bygge vei på Holtefjell

Fylkesmannen i Buskerud støtter vedtaket fra Øvre Eiker kommune, og gir tillatelse til å bygge landbruksvei fra Vestbysetra til Vestre Myresetra på Holtefjell.


22.03.2018

Mer skogvern i Buskerud

Fylkesmannen har denne uken sendt sin anbefaling til Miljødirektoratet om vern av flere store skogområder i Buskerud, og samtidig startet arbeidet med vern av flere andre nye områder. Interesserte inviteres nå til å gi sine innspill rundt vern av disse områdene.


16.03.2018

Presenterte rapport om tømmerhavn for drammensregionen

Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) har fått utarbeidet en rapport for tømmerhavn for å dekke behovet i Østlandsregionen. Rapporten peker på fem alternativer for fremtidig lokalisering.


18.09.2017

Saksgang for oppfølging av varsel om brudd på skogbruksloven

Nedenfor finner du en kort veiledning i hvordan du som enkeltperson eller organisasjon kan varsle skogbruksmyndighetene hvis du har observert forhold eller skogbrukstiltak du mener er i strid med gjeldende skoglovgivning og regelverk.


07.04.2017

Buskerud på god veg

Buskerud er det fylket i landet som har størst andel fylkesvegnett tilrettelagt for optimal tømmertransport. Hele 89 % av fylkesvegnettet kan traffikeres av tømmervogntog på 24 meter og totalvekt inntil 60 tonn.


12.12.2016

Bedre kvalitet på miljøregistreringer

Biologisk mangfold i Norge registreres blant annet gjennom Miljødirektoratets naturtypekartlegging. Fylkesmannen i Buskerud har i 2015 og 2016 gjennomført et prosjekt for å forbedre kvaliteten på skoglokalitetene i Naturbasen.


16.02.2015

Buskerud viser vei

{PagePropertyPlugin}

Flere nyheter