Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunktet i landbrukets ressurser generelt og  landbrukseiendommen spesielt. Det skal også legges til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter. 

Regionalt bygdeutviklingsprogram 2013-2016 (RNP) legges til grunn for behandling av søknader om midler.
 
Tiltak som kan søkes finansiert hos Fylkesmannen

Utrednings- og tilretteleggingsmidler
Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylkene. Disse midlene har et todelt formål; å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommen, samt å bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket. Det kan gis tilskudd med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Hvordan søker du - Elektronisk søknadsskjema
Fra i år innfører vi elektronisk søknadsskjema. Alle søknader må nå leveres elektronisk. En utfyllende prosjektplan lastes opp som vedlegg til søknaden. Søkeren må ha et organisasjonsnummer.

Når skjemaet er sendt inn mottar du en e-post hvor en kopi av søknaden din er vedlagt.

Skjemaet tillater mellomlagring, men da må du i starten registrere deg som bruker i første del av skjemaet. Du kan da gjøre deg ferdig med søknaden på et senere tidspunkt, og sende det inn. Får du problemer med utfyllingen, ta kontakt på e-post (se høyre marg). Er du søker med adresse utenfor fylket, er det viktig at du krysser av for at du søker støtte fra Buskerud.

Les ellers veiledningen underveis i skjemaet.

Lenke til søknadsskjema

Tiltak som kan søkes finansiert hos Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge forvalter BU-midler til bedriftsrettede prosjekter etter tildeling fra Fylkesmannen. De gir støtte til etableringer, bedriftsutvikling, generasjonsskifte og investeringer.

Les mer på Innovasjon Norges hjemmeside

Retningslinjer for bruk av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Buskerud og Vestfold i 2016