Tilskudd i jordbruket

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jordbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren, bygdeutviklingsmidler (BU-midler) for utredning og tilrettelegging.


26.07.2017

Vellykket SMIL-satsing

To Bøe eiendommer i Krødsherad kommune søkte sommeren 2011 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Eiendommene har seteranlegg ved siden av hverandre på Norefjell. Formålet med tiltaket var å samarbeide om å gjenskape levende seterliv og seterdrift på fjellet med ulike dyr og aktiviteter fra «gammel tid». 


28.03.2017

Nye søknadsfrister for produksjonstilskudd

I 2017 blir det nye telledatoer og søknadsfrister for produksjonstilskudd. Nye telledatoer blir 1. mai og 1. oktober. Nye søknadsfrister blir 15. mai og 15. oktober. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.


19.08.2016

Husk søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket 20. august

Selv om søknadsfristen i år faller på en lørdag forlenges ikke fristen. Søknaden kan leveres elektronisk via Altinn eller i papirformat til kommunen.


14.10.2015

Kontroll av landbruksforvaltningen i Buskerud

Fylkesmannen har i løpet av 2014 kontrollert landbruksforvaltningen i fem kommuner i Buskerud. Kommunene har generelt god landbruksfaglig kompetanse, men noe knappe ressurser.


14.10.2015

Amnesti for ulovlig drifsfellesskap

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket.