Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


14.06.2018

Helsekort jord

"Helsekort jord" er et praktisk verktøy for å vurdere matjordlaget på de ulike skiftene. 


12.03.2018

Det grønne skiftet - i praksis

På YouTube ligger det nå en rekke filmer med matnyttig og interessant informasjon og kunnskap om "Det grønne skiftet - i praksis". Her finner dere lenker til disse.


30.06.2017

Økt produksjon av grønnsaker og bær i Buskerud

Arealene til grønnsaker og bær har økt med over 60 prosent de siste årene. -Flere bønder sør i fylket har trolig lagt om for å møte etterspørselen i markedet, sier Gunhild Dalaker Tuseth, landbruks- og miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Buskerud.


18.11.2016

Meget godt kornår i Buskerud i 2015

Nasjonal kornstatistikk viser at 2015 var et meget godt kornår. I Buskerud lå gjennomsnittlig kornavling på 514 kg/dekar. 


20.10.2016

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt

Jord- og hagebruksforetak kan gis erstatning ved store avlingstap som skyldes klimatiske forhold foretaket ikke kan sikre seg mot. Ordningen kan gi hjelp i en økonomisk tøff situasjon, men er ingen inntektsgaranti.


13.09.2016

Velkommen til markdager i Buskerud 20., 21. og 22. september

Fylkesmannen i Buskerud inviterer i samarbeid med Buskerud Landbruksselskap til tre markdager innen temaene jordstruktur og -forbedring, hydrologi, infiltrasjon, grøfting og kompostering.


14.10.2014

Avlingssvikt - søknadsfrist 31. oktober

{PagePropertyPlugin}

17.09.2014

Ny kornstatistikk for Buskerud

Fylkesmannen i Vestfold har laget et regneark som kobler Landbruksdirektoratets statistikker for kornleveranse med arealdata. Dette viser mange interessante sammenhenger.


17.04.2013

Tilskudd til grøfting – nå begynner det "å lysne"

Striden om grøftetilskuddet trolig løst.


17.01.2013

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Buskerud 2013-2016

Regionalt miljøprogram (RMP) legger føringer for bruken av tilskuddsordningene innenfor forurensning og kulturlandskap. RMP er en av tre hovedelementer som utgjør det nye Regionale bygdeutviklingsprogrammet, men videreføres som tidligere.


Flere nyheter


Aktuelt

Kornåker

Kornproduksjon