Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Statens landbruksforvaltning har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Vis mer


29.11.2017

Ammekukurs for kvinner med kvinner

Norsk landbruksrådgiving Østafjells med samarbeidspartnere inviterer til helgekurs og sosialt samvær på Haglebu Fjellstue 19. - 20. januar. Alle kommende, nye og etablerte kvinnelige ammekuprodusenter er velkomne til kunnskapsbygging enten de driver i liten eller stor skala!


29.11.2017

Sauekurs for kvinner med kvinner

Norsk landbruksrådgiving Østafjells med samarbeidspartnere inviterer til helgekurs på Tyrifjord Hotell 9. - 10. februar. Alle kommende, nye og etablerte kvinnelige saueprodusenter – små og store - er hjertelig velkomne.


24.11.2017

Tilskudd til ekstraordinære tiltak til beitenæringa i forbindelse med skrantesjuke i Nordfjella

Beite- og sankelagene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud som er berørt av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella, har anledning til å søke om tilskudd til ekstraordinære tiltak i forbindelse med skjerming av salteplasser mv.

 


23.03.2017

Fagmøter om utmarksbeiting

Mandag 27. og tirsdag 28. mars arrangeres det fagmøter om hvordan du som husdyrbonde kan oppnå best mulig praktisk utnytting av utmarksbeiteressursene og hvordan ta i bruk ny teknologi.


17.01.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder i 2017

Se Tilskuddskalenderen


22.12.2016

Ammekukurs for komande og etablerte produsentar

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, TYR, Nortura og Norsk landbruksrådgiving Østafjells inviterer til helgekurs og sosialt samvær.


11.11.2016

Små endringer i tap av sau på utmarksbeite

Årets statistikk fra Organisert beitebruk viser små endringer i antall lam og søyer tapt på utmarksbeite sammenlignet med i fjor. Antall lam tapt på skogsbeiter går fortsatt ned.


31.10.2016

Organisert beitebruk - tilskudd til drift av beitelagene. OBS! Ny søknadsfrist

Landbruksdirektoratet har utsatt fristen for å søke om tilskudd til drift er 10. november. Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk gjennom Altinn.


11.05.2016

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2016

Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn har oppdatert brosjyren med nyttig og praktisk informasjon til beitebrukerne i Buskerud.


17.11.2015

Færre sauer tapt på utmarksbeite

Statistikken fra organisert beitebruk viser en positiv nedgang i antall lam og søyer tapt på utmarksbeite i Buskerud i 2015.