Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


17.08.2018

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning

Den 15.august åpnet det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her.  Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.


02.08.2018

Kritisk tørkesommer for bøndene

Tørken rammer hele fylket og store deler av Østlandet. Prognosen for avlingssvikt pr 1. august peker mot svært dårlige jordbruksavlinger i fylket i år.


31.07.2018

Gårdskompostering - veiledning og loggføring

Det er registreringspliktig å lage gårdskomposter over 1 tonn tørrstoff, med mindre de bare består av hage- og parkavfall. Formålet er å begrense faren for spredning  av farlige skadegjørere, uønsket smitte og avrenning av næringsstoffer gjennom en forsvarlig komposteringsprosess.


11.07.2018

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Fylkesmannen behandler søknader om erstatning etter avlingssvikt. Landbruksdirektoratet har kommet med en generell veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes. Hensikten er å bidra til å redusere mangelen på grovfôr.


11.07.2018

Fagdager i Leveld Utvalt kulturlandskap i jordbruket

Fylkesmannen og Ål kommune inviterer med dette til fagdagar i Leveld Utvalt kulturlandskap 8. – 9. august 2018, sjå vedlagt invitasjon.


06.07.2018

Fagmøte - årets grovfôrsituasjon

Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelaget og Norsk Landbruksrådgiving inviterer produsenter i Buskerud til fagmøte om årets grovfôrsituasjon. Møtet avholdes tre steder fordelt på 10. og 11. juli.


04.07.2018

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som behandler søknadene.


02.07.2018

Tørkeskade i korn - arealtilskudd og avlingsskadeerstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon


14.06.2018

Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond

Buskerud jordbruksfond ble opprettet ved gaver i 1918, og det er midler fra fondets renteavkastning som kan deles ut ved søknad. Buskerud jordbruksfond har 100 års jubileum i år.


14.06.2018

Helsekort jord

"Helsekort jord" er et praktisk verktøy for å vurdere matjordlaget på de ulike skiftene. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel