Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer

Her finner du lenke til Fylkesmannen i Buskerud sin nettside om kommunereformen.


19.08.2015

Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 20157 millioner kroner av Fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen. Ved 3. gangs fordeling har Fylkesmannen tildelt midler til Drammen, Ål og Hol, Midt-Buskerud, Øvre Eiker, Røyken, Hurum og Numedal.


08.05.2015

Status for kommunereformen i Buskerud fylke