Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


08.10.2018

Presentasjon av statsbudsjett 2019

Her vises regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Lenke


12.10.2017

Statsbudsjett 2018

Fylkesmannen presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 for den politiske og administrative ledelse i kommunene i Buskerud torsdag 12. oktober kl. 10.00.


24.07.2017

Kommuneproposisjonen 2018 og revidert nasjonalbudsjett 2017

Kommunene i Buskerud får en økning på 16 millioner i rammetilskuddet for 2017. Dette viser revidert nasjonalbudsjett 2017.


17.07.2017

Kompensasjon til ufrivillig NEI-kommune

Gol kommune er den eneste kommunen i Buskerud som har fått kompensasjon for å være ufrivillig alene etter kommunereformen.


10.07.2017

26 millioner til JA-kommunene i Buskerud

Drammen, Nedre Eiker, Røyken og Hurum får vel 20 mill. kroner i ekstratilskudd som overgangsordning i forbindelse med kommunesammenslåing.  I tillegg får de samme kommunene 6 mill. kroner i regionsentertilskudd. 


16.03.2017

Gode regnskapstall for 2016

Foreløpige tall for 2016 viser at kommunene i Buskerud styrket netto driftsresultat fra 3,0 % til 3,9 % sammenlignet med 2015.

Alle kommunene i Buskerud hadde et positivt netto driftsresultat i 2016.  Best resultat hadde Krødsherad og Hole med henholdsvis 7,9 % og 7,5 %.


15.02.2017

Hole kommune - lovlighetskontroll av budsjett 2017

Hole kommunes budsjett for 2017 er godkjent.


15.02.2017

Nedre Eiker kommune - lovlighetskontroll av budsjett 2017

Nedre Eiker kommunes budsjett for 2017 er godkjent.


18.01.2017

Høyere skatteinntekter enn forventet i 2016

Sammenliknet med 2015, har det vært en vekst i skatteinntektene på 9,7 prosent i kommunene og 7,2 prosent for fylkeskommunene i 2016.


03.01.2017

KOSTRA-rapportering 2016

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2017.


Flere nyheter